Acte necesare în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap

Evaluarea/reevaluarea persoanelor adulte cu handicap,  in vederea încadrării/neîncadrării in grad si tip de handicap, se face in conformitate cu respectarea criteriilor medico-psihosociale prevăzute prin Ordinul 762/1992/2007, cu modificările si completările .

Documentele necesare pentru constituirea dosarului sunt : 

1. Cerere – tip de evaluare complexă  (se completează în momentul depunerii documentației);

2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

3. Copie după documentele de identitate;

4. Documente medicale:

-       Bilete de ieșire din spital ( copie);

-       Referat privind situația medicala prezenta, eliberat de medicul specialist;

   -    Scrisoarea medicala, eliberata de medicul de familie ;

5. Alte investigații paraclinice după caz;

( Examen CT, RMN, Parametrii funcționali ( MMSE, Scor GAFS)

6. Anchetă socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap ;

7. Documente care atestă statutul social al persoanei:

-       cupon de pensie şi decizia de pensionare (copie);

-     adeverință salariat, pentru persoanele încadrate în muncă;

-     adeverință de venit (eliberată de Administrația Finanțelor Publice) pentru persoanele care nu au nici un venit

-       copie după actele de studii (numai în cazul obținerii certificatului de orientare profesională);

-       copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap – precedent;

Aceste documente se pot depune la sediul instituției din Deva, str. Aleea Romanilor nr. 7,  în zilele ( luni -joi ) orele 8-15, evaluare medicala (luni-joi) orele ( 8-12),  sau electronic la adresa sec_adulti_hd@dgaspchd.ro