Biroul evidenţă prestaţii sociale

Adresă: loc. Deva, Aleea Romanilor, nr.7 , jd. Hunedoara

Telefon: 0254/ 219451, 

Fax: 0254/ 215784

Persoană de contact : VISLOVSKI Loredana

 

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30-16.00, Vineri: 7,30- 13,30

 

Program cu publicul: Luni –Joi: 8,00-15,00

 

Beneficiari direcţi şi indirecţi: persoanele cu handicap, cu domiciliul aflat pe raza judeţului Hunedoara

 

Scurtă prezentare a serviciului:

 

Biroul evidenţă prestaţii sociale B.E.P.S. este un serviciu specializat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara ce funcţionează de la înfiinţarea şi organizarea acesteia prin Hotărârea C.J. Hunedoara nr. 129/2004, cu modificări şi completări ulterioare.

 

În viziunea B.E.P.S. persoana cu handicap este considerată deţinător de drepturi garantate prin lege şi prin convenţii internaţionale, respectând credinţa că toţi oamenii sunt egali şi trebuie respectaţi şi valorizaţi.

Activităţile din cadrul biroului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 268/2007; alte acte normative şi ordine de specialitate ce vizează asistenţa şi protecţia specială a persoanelor cu handicap şi activitatea în funcţia publică, în cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara.

 

Misiunea serviciului constă în luarea în evidenţă a persoanelor cu handicap; stabilirea şi acordarea drepturilor şi facilităţilor cuvenite acestora; informarea, consilierea şi îndrumarea persoanelor cu handicap și a reprezentanților lor legali, a altor persoane aflate în situaţii de dificultate sau risc social, pentru a asigura participarea acestora la viaţa activă a comunităţii, din punct de vedere economic, social şi cultural.

 

Atribuţiile : 

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • gestionează/actualizează în permanență baza de date conținând persoanele cu handicap din judetul Hunedoara;
 • transmite datele necesare exercitării prerogativelor de autoritate publică a altor instituții în baza solicitărilor/convențiilor de colaborare încheiate cu acestea;
 • asigură acordarea consultanţei de specialitate în domeniul asistenţei sociale (pe problematica protecției, acordării și promovării drepturilor persoanelor cu handicap domiciliate pe raza județului Hunedoara);
 • asigură acordarea (la cerere sau din oficiu) a drepturilor şi facilităţilor pentru toate categoriile de persoane cu handicap, minori și adulți, în termenii și condițiile prevăzute de legislația în vigoare (prestații sociale, transport gratuit interurban și urban, adeverințe încheiere credite auto și accesibilizare locuință, roviniete, etc);
 • eliberarea de adeverințe, avize primării, etc. la solicitarea persoanelor cu handicap/reprezentanților legali ai acestora;
 • verifică și răspunde de acordarea drepturilor de asistenţă socială;
 • colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul la obținerea drepturilor legale pentru persoanele cu handicap;
 • orientează persoanele în nevoie către alte instituţii de asistenţă socială;
 • realizează corespondența cu instituții / societăți comerciale / organizații neguvernamentale/ persoane cu handicap în vederea respectării drepturilor și obligațiilor persoanelor cu handicap din județul Hunedoara;
 • elaborează propunerile de buget pentru acordarea drepturilor şi facilităţilor;
 • tipăreşte mandatele poştale și documentația pentru bănci conținând sumele cuvenite persoanelor cu handicap cu titlu de prestații sociale prevăzute de legislaţia in vigoare;
 • ține evidența și acordă la cerere sumele neachitate cuvenite (conform cu mandatele returnate/extrasele de cont doveditoare ale returnării sumelor) persoanelor care nu au beneficiat de prestații sociale în calitate de persoane cu handicap/reprezentanții legali/moștenitori ai persoanelor cu handicap;
 • realizează documentația de contabilitate primară în vederea acordării prestațiilor sociale cuvenite persoanelor cu handicap;
 • asigură verificarea deconturilor prezentate de societățile de transport interurban cu care s-au încheiat convenții de colaborare, întocmește propuneri de buget în acest sens și asigură solicitarea alimentării cu sumele necesare decontărilor precum și acordarea sumelor cuvenite transportatorilor pentru decontarea transportului interurban gratuit pentru persoanele cu handicap;
 • asigură decontarea dobânzilor în cazul creditelor contractate de către persoanele cu handicap contractante de credite bancare, întocmește propuneri de buget în acest sens și asigură solicitarea alimentării cu sumele necesare decontărilor;
 • dezvoltă parteneriate, colaborează cu consiliile locale şi ONG – uri, încheie convenţii de colaborare cu institutii de stat/societati comerciale/reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării drepturilor și facilităților prevăzute de legislația în vigoare și/sau în scopul  diversificării serviciilor sociale în funcţie de realităţile zonale pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • asigură gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar de la nivelul sediului din Aleea Romanilor, nr.7.
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.

 

Resursele umane ale serviciului:

·         consilier,

·         inspector,

·         referent.

 

Proceduri de lucru

            Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă persoanelor cu handicap pe perioada valabilităţii documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă din oficiu în condiţiile prevăzute de lege.

In situatia in care persoana incadrata in grad de handicap nu doreste sa beneficieze de prestatii sociale, poate depune cerere in acest sens. Cererea se depune la autoritatea administratiei publice locale competente in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si se transmite DGASPC Hunedoara in maximum 5 zile lucratoare de la inregistrare.

Persoana adulta cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii sociopsihomedicale.

Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.

Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor.

Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută de <LLNK 12010   263 12 2L1   0 18>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de opţiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.

Invalizii de război care au şi calitatea de persoane cu handicap grav şi sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiază atât de dreptul prevăzut la alin. (2), cât şi de dreptul prevăzut la <LLNK 11999    49 10 201   0 28>art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare.

Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Hunedoara şi devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acesteia.

Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.

Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:

    a) părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial;

     b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali, pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist, în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social, medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună.

     c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei.

            Persoana cu handicap aflata intr-una din situatiile de mai sus are obligatia de a comunica in termen de 48 de ore de la producere modificarea respectiva (care este de natura a afecta plata prestatiilor sociale).

             In cazul persoanelor incadrate in grad de handicap „grav cu asistent personal”, acestea, sau reprezentantii lor legali, au obligatia de a se prezenta la sediul DGASPC – BEPS avand asupra lor documente privind veniturile (dupa caz, adeverinta venituri, adeverinta salariat, decizie pensie administrativa si dupa caz medicala, cupon pensie, etc), in vederea depunerii optiunii pentru asistent personal/indemnzatie de insotitor si pentru a primi, avizul pentru angajarea asistentului personal, respectiv pentru a beneficia de indemnizatie insotitor. Pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiaza la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap de indemnizatie pentru insotitor prin CJPAS si doresc sa beneficieze de indemnizatia pentru insotitor prin primaria de domiciliu, vor prezenta pe langa documentele de mai sus si copia cererii depuse la CJPAS Hunedoara (continand numarul de inregistrare) in scopul suspendarii indemnizatiei pentru insotitor.

 

Prestaţiile sociale au caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului.

Stabilirea, suspendarea sau încetarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se face conform legii, în baza dispoziţiei Directorului General al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Hunedoara.

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere.

 

Prestatiile sociale acordate in coformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap :

·      Minorii in varsta de pana la 18 ani cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, care se acorda in baza documentului emis de catre primaria de domiciliu, in care se mentioneaza daca este cazul, perioada in care minorul a fost internat intr-o unitate spitaliceasca in luna anterioara, specificand in clar numarul de zile de spitalizare (ancheta sociala, tabel nominal,etc); in cazul in care primaria de domiciliu nu elibereaza un asemenea document, se va solicita persoanei in cauza/reprezentantului legal un document medical emis de catre medicul de familie/medicul specialist in acest sens;

 

·         Adultul cu handicap vizual grav primeşte pentru plata însoţitorului, prin D.G.A.S.P.C., (atunci cand a optat pentru acest drept) o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. In cazul dosarelor persoanelor cu handicap vizual grav nou intrate in plata indemnizatia pentru insotitor se acorda din oficiu la data punerii in plata. Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor este de 1163 lei.

 

·         Începând cu data de 1 iulie 2018, <LLNK 12006   448 13 2M2  58 14>adultul cu handicap beneficiază de următoarele prestaţii sociale:

 

 a) indemnizatie lunara pentru persoanele adulte cu handicap :
1. 350 lei, pentru adultul cu handicap grav (70 % din ISR);
2. 265 lei, pentru adultul cu handicap accentuat (53 % din ISR);
b) buget personal complementar lunar pentru persoanele adulte cu handicap:
1. 150 lei, pentru adultul cu handicap grav (30 % din  ISR);
2. 110 lei, pentru adultul cu handicap accentuat (22 % din  ISR);

3. 60 lei pentru adultul cu handicap mediu (12 % din  ISR);

c) prestatie sociala pentru parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala :

1. 300 lei in cazul copilului cu handicap grav (60 % din  ISR);

2. 175 lei in cazul copilului cu handicap accentuat (35 % din  ISR);

3. 60 lei in cazul copilului cu handicap mediu (12 % din  ISR).

 

Cuantumul prestatiilor sociale se actualizeaza in functie de prevederile legislatiei specifice.

 

Minorul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de alocatie lunara de hrana in valoare de 15 lei/zi pentru perioada in care a fost ingrijit in familie.

Poate beneficia de alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie. Perioada in care a fost ingrijit in familie va fi certificata prin ancheta sociala emisa de catre primaria de domiciliu sau, in cazul in care primaria nu elibereaza ancheta sociala in acest sens, de adeverinta medicala cu privire la numarul de zile de internare din luna repectiva.

 

·      Minorii cu handicap scolarizati in unitati de invatamant special aflati in regim de internat pot beneficia de prestatia sociala pe perioada vacantei de vara (in situatia in care si-o petrec in familie), in baza adeverintei eliberate de unitatea scolara, care certifica faptul ca pe perioada respectiva minorii se afla in intretinerea familiei.

   

 Nu pot beneficia de prestatii sociale:

a)     adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social sau medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună;  

b)    persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;

c)     adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

 

Persoanei încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu care nu doreste sa beneficieze de prestatii sociale si care a depus cerere în acest sens, nu i se acorda prestatiile sociale.

 

           Reluarea acordarii prestatiilor  sociale se va realiza la cerere sau din oficiu (in lipsa cererii) dupa incetarea conditiilor ce au dus initial la suspendarea sau neacordarea acestora (incetarea masurii de protectie speciala, externare din centru, incetarea masurii de retinere, arest sau detentie, etc.), in baza documentelor doveditoare.

 

Prestatiile sociale se pot achita beneficiarilor prin mandat postal sau in cont personal deschis la una dintre institutiile bancare cu care D.G.A.S.P.C.Hunedoara a incheiat conventii de colaborare in aceste sens.

Prestatiile sociale neachitate din diverse motive (prin mandat postal sau cont personal) vor putea fi ridicate personal sau prin reprezentantul legal, respectiv persoana mandatata, din casieria D.G.A.S.P.C. sau, la solicitare, vor putea fi virate in cont personal deschis la orice unitate bancara (in baza unui extras de cont si a unei cereri in acest sens;)

      In cazul in care se opteaza pentru plata pe cont personal sau cont de card, solicitantul depune la sediul B.E.P.S. urmatoarele documente :

 

1)             cerere

2)             copie extras de cont din care rezulta codul IBAN

3)             copie act identitate

In cazul in care exista curator si se solicita virarea prestatiilor sociale in cont, respectivul cont trebuie deschis pe numele persoanei cu handicap titularul dreptului.

ELIBERARE BILETELOR DE CALATORIE GRATUITE

 

Persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap se prezinta la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara – Biroul evidenta prestatii sociale, cu urmatoarele documente:

A. buletin identitate

B. legitimatie transport interurban

C. cerere pentru eliberare bilete

 

In cazul dosarelor noi  se mai depun(dupa caz) si  :

1.     4 fotografii tip buletin (2/3) pentru persoana cu handicap,din care :

a.     2 fotografii 2/3 ptr. legitimatie transport urban

b.    2 fotografii 2/3 ptr. legitimatie transport interurban

 

In cazul persoanelor cu handicap grav cu asistent personal salarizat de primaria de domiciliu, asistentul personal depune :

E.    adeverinta salariat de la primarie

F.    2 fotografii tip buletin  (2/3) – pentru legitimatie transport urban (daca este cazul)

G.    buletin identitate (copie si original)

 

In cazul legitimatiilor de calatorie pierdute/furate, in baza publicarii in presa a unui anunt privind pierderea/furtul, se vor elibera legitimatii noi. In cazul legitimatiilor deteriorate, se vor elibera legitimatii de transport interurban noi, cele deteriorate fiind anexate la dosarele administrative ale titularilor.

 

ACORDARE DE SUME PROVENITE DIN PRESTATII SOCIALE NEACHITATE

 

Persoana cu handicap sau reprezentantul sau legal (curator, tutore, persoana mandatata prin procura notariala) se prezinta la sediul institutiei noastre in vederea solicitarii sumelor returnate de catre Directia Regionala de Posta Timisoara/institutii bancare.

In cazul in care solicitantul este imputernicitul persoanei cu handicap, se solicita, procura speciala notariala(imputernicire)  sau Sentina civila privind instituirea curatelei/tutelei, precum si actul de identitate al mandantului, curatorului sau tutorelui, dupa caz.

 

In cazul decesului titularului (persoana cu handicap), prestatiile sociale ramase neincasate de catre persoana cu handicap decedata, reprezentand indemnizatie si/sau bugetul personal complementar pe luna in care a avut loc decesul, si dupa caz, prestatiile sociale cuvenite si neachitate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.

Sumele susmentionate se pot solicita in cadrul termenului de prescriptie (3 ani de la acordarea acestora).

 

Acte necesare :

In cazul sotilor supravietuitori : act casatorie, act nastere, act identitate, act deces persoana cu handicap (toate in original si copie) si,daca este cazul, biletele de calatorie ramase nefolosite la data decesului;

In cazul copiilor supravietuitori : act nastere, act casatorie (in cazul fiicelor) act deces persoana cu handicap, act identitate (originale si copii)  si, in plus, declaratie notariala ca au intretinut in timpul vietii si au suportat cheltuielile de inmormantare in original si, daca este cazul, biletele de calatorie ramase nefolosite la data decesului;

In cazul in care s-a incheiat dezbaterea mostenirii se solicita certificat de mostenitor/legatar universa, act de identitate mostenitor /legatar un iversal, act de deces persoana cu handicap.

 

In cazul in care prestatiile sociale nu au fost inca achitate, se vor emite adeverintele privind persoana care este indreptatita a ridica aceste drepturi de la oficiile postale teritoriale.

IN CAZ DE DECES AL PERSOANEI CU HANDICAP

 

In cazul decesului titularului (persoana cu handicap) si al comunicarii decesului in termen util, prestatiile sociale ramase neincasate de catre persoana cu handicap decedata, reprezentand indemnizatie si/sau bugetul personal complementar pe luna in care a avut loc decesul, si dupa caz, prestatiile sociale cuvenite si neachitate pana la deces, se achita sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun, in baza adeverintelor pentru oficiile postale emise in cadrul B.E.P.S. evidenta prestatii sociale.

Acte necesare :

In cazul sotilor: - act casatorie - original si copie

-              act nastere sotie in viata - original si copie

-                      act identitate sot/sotie in viata - original si copie

-                      act deces persoana cu handicap - original si copie;

-                      hotarari de divort, alte certificate - de casatorie/acte de stare civila/adeverinte de la Serviciile de Stare Civila din care reiese corespondenta de nume copil-persoana cu handicap decedata, daca este cazul.

-                      daca este cazul, biletele de calatorie ramase nefolosite la data decesului;

In cazul copiilor supravietuitori : act nastere copil

-                      act casatorie (in cazul fiicelor) – original si copie

-                      act deces persoana cu handicap – original si copie

-                      act identitate original si copie  si, in plus

-                      declaratie notariala sau data la sediul institutiei noastre ca au intretinut in timpul vietii persoana cu handicap si au suportat cheltuielile de inmormantare in original ;

-                      hotarari de divort, alte certificate de casatorie, actele de stare civila/adeverinte de la Serviciile de Stare Civila din care sa reiasa corespondenta de nume copil-persoana cu handicap decedata, daca este cazul.

-                      daca este cazul, biletele de calatorie ramase nefolosite la data decesului;

In celelalte cazuri, supuse legislatiei de drept comun : certificat de mostenitor sau certificat de legatar, act de identitate, act de deces persoana cu handicap.

In cazul in care exista mai multi mostenitori/legatari, prestatiile sociale ramase neincasate se vor acorda unuia dintre acestia, ceilalti fiind necesar sa prezinte declaratie(notariala sau de mana) pe propria raspundere ca renunta la acest drept.

In toate cazurile in care au fost emise bilete de transport gratuit interurban in anul decesului, persoanele care solicita acordarea prestatiilor sociale ramase neincasate trebuie sa returneze D.G.A.S.P.C. Hunedoara biletele ramase nefolosite pana la data decesului persoanei cu handicap precum si legitimatiile de calatorie ale acestora.

 

DREPTUL LA ROVINIETA GRATUITA

 

Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiaza de scutire la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale

            In vederea obtinerii rovinetei gratuite persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, care doresc sa beneficieze de scutire la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, vor depune fie la primariile din localitatea de domiciliu sau resedinta, si la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului D.G.A.S.P.C. Hunedoara urmatoarele acte:

A.    cerere (intocmita dupa caz de catre posesorul autoturismului – persoana cu handicap/asistent personal/insotitor)

B.    documentul care atesta incadrarea in grad de handicap

C.    actul de identitate

D.    certificat de inmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului;

E.    declaratie pe propria raspundere in cazul insotitorilor,

F.    documentul care atesta calitatea de insotitor al persoanei cu handicap (dupa caz, declaratia persoanei cu handicap adulte sau a reprezentantului legal al minorului/adultului cu handicap cu privire la faptul ca proprietarul autoturismului pentru care se solicita eliberarea rovinietei este persoana care transporta cu respectivul autoturism persoana cu handicap ori de cate ori aceasta are nevoie)

G.    adeverinta care atesta calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav in cazul asistentilor personali, emisa de catre angajatorul asistentului personal (primaria de domiciliu).