Procedura contactare adoptat/rude biologice

 

           Demersurile inițiate pentru cunoașterea originilor sunt firești, necesare și legitime. Ele au la bază nevoia de a răspunde unor întrebări legate de propria identitate, care apar la diferite vârste, dar în special în momentele când persoanele adoptate devin adulte sau părinți la rândul lor. 

În sprijinul acestui demers vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție (A.N.D.P.D.C.A.) sau Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, de la domiciliul dumneavoastră, care vă vor sprijini în vederea exercitării dreptului de a vă cunoaște originile și propriul trecut și furnizează părinților firești și rudelor biologice ale acesteia informații vizând persoana adoptată, în condițiile Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei şi HG nr.448/2017 pentru aprobarea metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată.

          

 Informații utile:

 

I. Cererile primite din partea persoanelor adoptate național sau internațional

 

v  Persoane adoptate care nu cunosc identitatea părinților biologici/rudelor biologice și solicită dezvăluirea identității acestora

Persoanele adoptate trebuie să se adreseze instanței pentru a obţine aprobarea accesului la informaţii privind identitatea părinţilor biologici/rudelor biologice. Pot depune cerere la instanță doar persoanele care au dobandit capacitate deplină de exercițiu. Persoanele adoptate se vor adresa instanței de la domiciliul său, ori dacă au domiciliul în străinătate, Tribunalului București. Anterior sesizării instanţei judecătoreşti, adoptatul va solicita A.N.D.P.D.C.A. eliberarea unui document care să ateste realizarea adopţiei şi dacă înainte de adopţie acesta a avut stabilită filiaţia faţă de cel puţin unul dintre părinţii biologici, precum şi de a participa la cel puţin o şedinţă de consiliere din care să rezulte că este echilibrat din punct de vedere psihoemoţional. Informațiile vizând identitatea părinților fireşti sau a rudelor biologice sunt furnizate în condiţiile prevăzute de lege, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanței judecătorești vizând autorizarea accesului adoptatului la aceste informații.

În cazul persoanelor adoptate care nu au capacitate deplină de exerciţiu, dezvăluirea identităţii părinţilor fireşti sau a rudelor biologice se realizează de către A.N.D.P.D.C.A. numai pentru motive medicale, la solicitarea persoanelor prevăzute în lege.

v  Persoane adoptate care cunosc identitatea părinților biologici/rudelor biologice și doresc contactarea acestora

În cazul în care persoana adoptată cunoaşte identitatea părinţilor biologici (numele şi prenumele, precum şi cel puţin încă o altă dată de identificare, care poate fi, după caz, data sau locul naşterii, domiciliul sau numele părinţilor persoanelor căutate), A.N.D.P.D.C.Asolicită instituțiilor competente furnizarea de informații și documente suplimentare necesare pentru confirmarea faptului că aceştia figurează în evidenţele lor ca fiind în viaţă, precum și pentru identificarea și găsirea efectivă a persoanelor căutate.

În cazul în care se realizează identificarea acestora, serviciile sociale locale le solicită acordurile privind contactarea și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi le furnizează consiliere privind implicaţiile unor astfel de întâlniri.

Dacă persoana adoptată nu are capacitate deplină de exerciţiu, cererea este formulată de reprezentantul său legal, iar A.N.D.P.D.C.Ainițiază demersurile vizând contactarea numai dacă se constată că minorul a participat la cel puţin o şedinţă de consiliere din care să rezulte că adoptatul este echilibrat din punct de vedere psihoemoţional.

Pentru aceste demersuri vă sunt utile formularele de mai jos:

* Formularul 1 – Reprezentant legal Solicitare privind cunoasterea originilor si propriului trecut

* Formularul 2 – Formular solicitare informatii pt cunoasterea originilor si propriul trecut 

II. Cererile primite din partea părinţilor biologici/rudelor biologice

Părinții firești sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot obține informații despre persoana adoptată care vizează confirmarea adopției, anul încuviințării acesteia, caracterul intern sau internaţional al adopţiei, precum şi dacă persoana adoptată figurează în evidenţele autorităţilor ca fiind în viață sau decedată. Aceste informaţii pot fi furnizate de către A.N.D.P.D.C.A. părinţilor fireşti sau rudelor biologice ale persoanelor adoptate, fără a fi necesar acordul expres al adoptatului sau, după caz, al persoanei sau familiei adoptatoare.

În situaţia în care părinţii fireşti sau rudele biologice ale persoanelor adoptate solicită informaţii pentru a căror dezvăluire este necesar acordul expres al adoptatului, inclusiv cele care vizează punerea în legatură cu acesta, A.N.D.P.D.C.Arealizează demersuri pentru obținerea documentelor în care pot fi regăsite datele de contact ale persoanei sau familiei adoptatoare şi respectiv ale adoptatului. Aceste demersuri se realizează prin verificarea evidenţelor proprii sau prin solicitarea informaţiilor şi documentelor necesare de la alte persoane juridice de drept public sau privat.

           În situaţia în care nu se poate obţine acordul adoptatului/adoptatorilor nu se vor putea furniza decât câteva date generale referitoare la acesta. Însă solicitarea şi datele părinţilor fireşti sau rudelor biologice ale persoanelor adoptate, vor rămâne în evidenţele A.N.D.P.D.C.Aşi, în cazul în care adoptatul va dori la un moment dat să îi caute, li se va facilita relaţionarea.

Pentru aceste demersuri vă este util formularul de mai jos:

* Formularul 3 – Formular solicitare informatii referitoare la persoana adoptata 

* Formularul 4 – Formular solicitare informatii referitoare la persoana adoptata reprezentant legal 

III. Cereri din partea adulţilor care nu au certitudinea că sunt adoptaţi

Informaţiile care atestă adopţia pot fi furnizate de către A.N.D.P.D.C.A. numai persoanelor care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu.

 

IV. Persoanele adoptate solicită informații privind istoricul personal

Informaţiile referitoare la locul naşterii, traseul instituţional şi istoricul personal, respectiv social, familial, medical al persoanelor adoptate, pot fi furnizate de către A.N.D.P.D.C.A. la solicitarea oricărei persoane care a fost adoptată în România, fără a se dezvălui identitatea părinților firesti sau a rudelor biologice. Persoanele adoptate care nu au capacitate deplină de exerciţiu, dar care cunosc faptul că sunt adoptate pot solicita aceste informaţii în nume propriu sau prin intermediul reprezentantului legal. Aceste informații pot fi furnizate numai dacă adoptatul participă la cel puţin o şedinţă de consiliere, din care să rezulte că este echilibrat din punct de vedere psihoemoţional.

 

De reținut!

Nu există temei legal care să oblige părintele/rudele să relaţioneze cu adoptatul.
Dezvoltarea unei relaţii presupune existenţa dorinţei şi acordului ambelor părţi, atât din partea adoptatului cât şi din partea membrilor familiei biologice.        

Persoanele adoptate doresc să îşi cunoască trecutul şi familia biologică pentru a avea o imagine corectă asupra identităţii lor, pentru a afla cine sunt, de unde vin, cum au devenit adoptabili, care le sunt rădăcinile şi istoria personală. Este o nevoie firească a fiecărui om şi îi ajută pe adoptaţi să înţeleagă mai bine cum s-au format ca persoane şi ce evenimente au avut loc în trecutul lor.

              Persoanele adoptate care iniţiază demersurile de contactare a familiei biologice doresc să îşi cunoască părinţii/rudele biologice şi să stea de vorbă cu acestea. De aceea, cooperarea familiei biologice a adoptatului, deschiderea şi furnizarea unor informaţii corecte sunt gesturi deosebit de utile în relaţia cu adoptatul şi îl ajută pe acesta să îşi înţeleagă trecutul. Un astfel de demers al adoptatului nu va presupune, sub nici o formă că, familia sau rudele biologice trebuie să se implice în întreţinerea, îngrijirea ori sprijinirea materială a adoptatului.

           

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa:

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (A.N.D.P.D.C.A.)

Adresa : Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010322

Tel: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90

Fax: 021-312.74.74

E-mail: office@anpfdc.ro 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara (D.G.A.S.P.C. Hunedoara)

Adresa: Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, loc. Deva, jud. Hunedoara, cod poștal 330065

Tel. 0723 / 193276

Fax: 0254 / 234.384

E-mail:  dgaspchd@gmail.com