Serviciul Evaluare Complexă a copilului

Adresa: Deva, Str. Gh. Bariţiu, nr. 21, judeţul Hunedoara
Tel:  0254 / 216840
Fax: 0254 / 213940
Email: sec_copii_hd@dgaspchd.ro
 
Persoană de contact : TURCANU Delia
 
 
Serviciul de Evaluare Complexă a fost înfiinţat ca urmare a Hotărârii Guvernului României  nr. 1025 / 2001 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului.
 
 
 

Atribuții:

a) identifică copiii cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare și reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinților sau a reprezentanților legali, a referirilor din partea serviciului public de asistență socială și a specialiștilor care vin în contact cu copiii cu dizabilități, precum și a sesizărilor din oficiu;

b) verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum și îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii;

c) contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;

d) contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare și reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecție pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială; în situația în care părintele sau reprezentantul legal nu dorește încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare și reabilitare, planul de abilitare- reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Direcției;

e) informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și implementării planului de abilitare- reabilitare a copilului cu dizabilități;

f) coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;

g) comunică în scris, prin corespondență electronică sau telefonic, părinților sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;

h) reevaluează condițiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;

i) eliberează o adeverință prin care se specifică gradul deficienței/afectării funcționale a copiilor pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip rezidențial specializat, pentru copilul mai mic de 2 ani care prezintă handicap grav cu dependență de îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate, la propunerea medicului din cadrul serviciului;

j) colaborează cu serviciul de evaluare și de orientare școlară și profesională din cadrul centrelor județene de resurse și asistență psihopedagogică, respectiv a municipiului București în vederea respectării interesului superior al copilului;

k) colaborează cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției în vederea asigurării continuității serviciilor de abilitare și reabilitare și a tranziției copiilor cu dizabilități la viața de adult;

l) întocmește anual propuneri documentate privind înființarea de servicii sociale de interes local, educaționale și de sănătate pentru copiii cu dizabilități, care vor fi cuprinse în raportul anual al Direcției și vor fi transmise Comisiei.

m)asigura managementul de caz pentru copiii cu dizabilități din familie prin manageri de caz din cadrul serviciului de evaluare complexă.

 

Alte atribuții:

a) transmite în copie documentele aferente ultimei încadrări în grad de handicap serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care are acces la dosarul integral al copilului;

b) împreună cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sprijină părinții în întocmirea dosarului necesar pentru prima încadrare în grad de handicap ca adult

 

 

 Personalul Serviciul de evaluare complexă a copilului este format din:

 • Șef serviciu
 • 1 medic neuropsihiatru pediatru
 • 2 medici familie
 • 1 psiholog cu atestat de liberă practică în specialitatea  psihologie clinică
 • 1 psihopedagog
 • 1  asistent social cu aviz de exercitare a profesiei
 • 1 inspector cu atributii de asistent social
 • 1consilier cu atributii de psiholog.

 

Actele necesare la dosarul copilului:

 • copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/ carte de identitate);
 • copii ale actelor de identitate a părinților/ reprezentantului legal;
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotarârea instanței/ hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
 • ancheta socială de la SPAS/ DGASPC de sector;
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare);
 • fișa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică (atunci când este cazul);
 • fișa psihopedagogică;
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);
 • copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare (atunci când este cazul);

 

În situația în care documentele de evaluare nu sunt complete, serviciul de evaluare complexă solicită specialiștilor transmiterea informațiilor în vederea completarii dosarului.