Serviciul monitorizare servicii sociale rezidențiale pentru copii și relația cu O.N.G.

Adresa: Deva, B-dul  Iuliu Maniu, nr. 18, judeţul Hunedoara
Tel:  0254/233340, 233341 int. 109, 124
Fax: 0254/234384
Persoană de contact : SAV CRISTINA 
Misiunea serviciului este de a asigura accesul copiilor, pentru o perioadă determinată de timp, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea (re)integrării familiale şi socio-profesionale.
 
Atribuţii:
 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate normele, instrucțiunile, legile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • evaluează situația copiilor care necesită instituirea unei măsuri de protecție în servicii de tip rezidențial;
 • prezintă în fața Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara dosarele copiilor cu propunerea de instituire, înlocuire, modificare sau încetare a măsurii de protecție;
 • pregătește dosarele copiilor pentru prezentarea acestora în instanță;
 • monitorizează, coordonează şi supervizează protecţia copilului în servicii rezidenţiale (centre de plasament, apartamente de tip familial, case de tip familial) și servicii de zi;
 • elaborează împreună cu şefii centrelor de plasament proiectele strategiilor anuale pe termen mediu și lung referitor la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de protecție a copilului în sistem rezidențial;
 • pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor aflați cu măsură de protecție în serviciile de tip rezidențial și servicii de zi;             
 • evaluează, reevaluează o dată la 3 luni sau ori de cate ori este cazul împrejurările care au dus la stabilirea măsurii de protecție specială și propune, după caz menținerea, modificarea sau incetarea acestora;
 • verifică cum sunt respectate drepturile copilului în centrele de plasament, apartamente de tip familial, case de tip familial și centre de zi;
 • acordă  asistenţă  şi  sprijin  părinţilor  copilului cu măsură de protecție specială pentru  a  pregăti revenirea acestuia în mediul său familial, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul primăriilor locale;
 • asigură efectuarea  demersurilor  legale  necesare  înregistrării tardive a naşterii  copiilor lipsiţi de identitate, aflaţi în serviciile rezidențiale;
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi alţi factori în vederea integrarii socio-profesionale a copiilor care urmează să părăsească sistemul de protecție (asigurarea unui loc de  muncă, locuință socială);
 • urmăreşte înscrierea copiilor instituţionalizaţi la un medic de familie, în vederea asigurării asistenţei medicale necesare;
 • urmăreşte întocmirea și implementarea planului individualizat de protecție și a planului personalizat de intervenție pentru fiecare copil aflat cu măsură de protecție în serviciile rezidențiale sau serviciile de zi;
 • urmărește întocmirea documentaţiei pentru acreditarea şi licenţierea serviciilor rezidenţiale (centre de plasament, apartamente de tip familial, case de tip familial) și a serviciilor de zi;
 • elaborează PIP, celelalte planuri prevăzute de legislație, alcătuiește echipa multidisciplinară și după caz interinstituțională și organizează întâlniri cu echipa, precum și cele individuale cu profesioniștii implicați în rezolvarea cazului;
 • asigură colaborarea și implicarea activă a familiei/reprezentantului legal și a copilului, și îi sprijină pe aceștia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoțional, consiliere);
 • asigură comunicarea între toate părțile implicate în rezolvarea cazului și respectarea etapelor managementului de caz;
 • întocmește și actualizează dosarul copilului;
 • coordonează metodologic responsabilii de caz de prevenire;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului ;
 • sprijină O.N.G.-urile în diversificarea serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi promovarea serviciilor de tip familial;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 • asigură consultanță de specialitate privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor sociale de asistență socială și protecția copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi ;
 • urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind activitatea O.N.G.-urilor care desfăşoară activităţi de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • sprijină dezvoltarea relaţiei dintre D.G.A.S.P.C. Hunedoara şi O.N.G-uri.
 • efectuează controale și verificări în activitatea desfășurată în cadrul Direcției în cazul unor sesizări și reclamații sau din Dispoziția Directorului General;
 • acordă asistență de specialitate și sprijină îmbunătățirea activității controlate;
 • întocmește Note de constatare/Procese verbale/Rapoarte/Referate în urma desfășurării activităților de control intern în care propune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;
 • propune începerea procedurilor de sancționare disciplinară pentru salariații care săvârșesc abateri disciplinare, aflați în subordinea sau coordonarea sa, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului și predarea acestora la arhiva instituției
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, centrele subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.
 
Componenta managementul calităţii serviciilor sociale copii
 
Beneficiarii serviciilor de tip rezidenţial sunt  copii aflaţi în dificultate sau copii cu nevoi speciale (dizabilităţi) separaţi temporar sau definitiv de părinţi.
Plasamentul copiilor / tinerilor în cadrul serviciilor de tip rezidenţial se face în baza hotărârilor emise de către Comisia pentru Protecţia Copilului sau a sentinţelor civile emise de către instanţă.
In urma sesizărilor, a autosesizărilor sau a cererilor primite, se efectuează, de către serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu sau de către serviciile subordonate D.G.A.S.P.C., o evaluare iniţială a situaţiei copilului şi a familiei la domiciliul acestuia, se întocmeşte dosarul social al copilului şi, în funcţie de actele conţinute în dosar, se înaintează instanţei sau Comisiei pentru Protecţia Copilului, care stabileşte o măsură de protecţie specială.
 
Dosarul social al copilului cuprinde următoarele acte:
 •  raport de evaluare,
 • plan individualizat de protecţie, cu componentele planurile de intervenţie specializată
 • plan de servicii,
 • anchetă socială la familia naturală,
 • cerere sau declaraţie pentru solicitarea instituirii unei măsuri de protecţie specială a părinţilor şi a copilului cu vârstă de peste 10 ani,
 • copie după certificatul de naştere sau CI al copilului,
 • copie după BI / CI al părinţilor,
 • adeverinţă medicală a copilului,
 • adeverinţă şcolară (dacă e cazul). 
Componenta coordonare ONG-uri
 
Beneficiarii serviciilor de tip rezidenţial oferite de O.N.G.-uri sunt  copii aflaţi în dificultate separaţi temporar sau definitiv de părinţi pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială-plasament de către C.P.C sau instanţele de judecată.
 
Metodologie de lucru
In urma sesizărilor, a autosesizărilor sau a cererilor primite, se efectuează, de către serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu sau de către serviciile subordonate D.G.A.S.P.C. Hunedoara, împreună cu personalul de specialitate al fundaţiei / asociaţiei o evaluare iniţială a situaţiei copilului şi a familiei la domiciliul acestuia, se întocmeşte dosarul copilului şi, în funcţie de evaluări, acesta se înaintează cu propuneri  instanţei de judecată sau Comisiei pentru Protecţia Copilului, care stabileşte o măsură de protecţie specială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272 / 2004.
 
Dosarul  copilului ce urmează a fi plasat la un serviciu al O.N.G.-ului cuprinde următoarele acte:
 • sesizare
 • raport de evaluare iniţial şi final,
 • raport pentru stabilirea unei măsuri de protecţie specială la O.N.G – uri;
 • compatibilizarea copilului cu O.N.G.- ul;
 • acordul de plasament al O.N.G.- ului
 • plan individualizat de protecţie,
 • plan de servicii,
 • anchetă socială la familia naturală,
 • cerere sau declaraţie pentru solicitarea instituirii unei măsuri de protecţie specială a părinţilor şi a copilului cu vârstă de peste 10 ani,
 • copie după certificatul de naştere sau CI al copilului,
 • copie după BI / CI al părinţilor,
 • adeverinţă medicală a copilului,
 • adeverinţă şcolară (dacă e cazul),
 • contractul încheiat între O.N.G. şi beneficiar, familia naturală în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor sociale.
 
In cadrul serviciilor de tip rezidenţial se oferă următoarele servicii:
 • asigurarea protecţiei în baza unui plan individualizat de protecţie în funcţie de nevoile identificate şi a programelor de intervenţie specifică adaptate evoluţiei sale ulterioare; furnizarea serviciilor se face în baza unor contracte cu familia;
 • asigurarea unor condiţii de locuit de bună calitate şi asemănătoare mediului familial,
 • asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asigurarea necesarului de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asigurarea de servicii de sănătate şi prevenire a îmbolnăvirilor;
 • asigurarea serviciilor de educaţie non formală şi informală;
 • încurajarea şi sprijinirea copiilor şi tinerilor prin participarea la activităţi din cadrul serviciului şi asumarea responsabilităţilor conform dezvoltării şi gradului de maturitate al fiecăruia;
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă ale copiilor / tinerilor şi pregătirea pentru integrarea familială şi socio-profesională;
 • menţinerea legăturilor cu familia, rude şi alte persoane importante sau apropiate de copil;
 • promovarea şi aplicarea măsurilor de protejare a copiilor împotriva oricăror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
 • asigurarea dreptului la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate copiilor şi tinerilor;
 • asigurarea condiţiilor de petrecere a timpului liber, de recreere, socializare, organizarea evenimentelor importante din viaţa fiecărui copil;
 • participarea copiilor / tinerilor la viaţa socială a comunităţii;
 • implicarea membrilor comunităţii în viaţa copiilor / tinerilor;
Personalul Serviciului este format din:
 • şef serviciu
 • asistenţi sociali