Birou aprovizionare

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 112

Fax:  0254/ 234384

Persoană de contact : VLADIMIRESCU Alina

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii:

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele,  instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • asigură stabilirea necesarului de produse agroalimentare, cazarmament, articole vestimentare, încălţăminte, rechizite şcolare, materiale de întreţinere şi curăţenie, medicamente și materiale sanitare şi altele, potrivit cerinţelor activităţii instituţiei, în vederea întocmirii programului de aprovizionare la nivel de an, trimestre şi lună și a bugetului instituției;
 • întocmește documentația de achiziție, participă la evaluarea ofertelor și urmăreşte încheierea anuală a contractelor pentru toate produsele necesare centrelor şi Direcţiei;
 • urmăreşte, analizează, răspunde și centralizează executarea contractelor de furnizare la termenele şi în condiţiile stabilite;
 • întocmește referatul privind executarea contractelor în vederea întocmirii certificatului constatator;
 • centralizează necesarele de produse agroalimentare, cazarmament, articole vestimentare, încălţăminte, rechizite şcolare, materiale de întreţinere şi curăţenie, medicamente si materiale sanitare etc. primite din centre;
 • întocmeşte şi transmite comenzile furnizorilor;
 • asigură aprovizionarea tuturor centrelor din subordine cu produse agroalimentare, cazarmament, echipament, încălţăminte, rechizite şcolare ş.a. obiecte de uz general necesare în centre, în raport de stocurile existente şi de consumurile normate;
 • verifică modul de depozitare şi păstrare a produselor alimentare în magaziile proprii ale centrelor din subordinea Direcției;
 • verifică, analizează și răspunde de legalitatea, necesitatea, economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în factură prin verificarea concordanţei facturii cu contractul încheiat cu furnizorul şi comenzile de aprovizionare;
 • propune măsuri şi asigură transferul stocurilor cu mișcare lentă de la un centru la alt centru;
 • asigură aplicarea procedurilor legale referitoare la recepţia, autorecepţia, expediţia şi transportul bunurilor materiale;
 • asigură respectarea normelor legale pentru gestionarea, depozitarea, păstrarea, manipularea şi eliberarea bunurilor;
 • urmărește etichetarea la locul de păstrare a tuturor bunurilor;
 • verifică conform normelor şi normativelor în vigoare, calculul necesarului de aprovizionat în centre pentru alimente, echipament, cazarmament, rechizite şcolare ş. a.;
 • rezolvă în termenul cel mai scurt sesizările şi reclamaţiile în domeniul aprovizionării;
 • organizează şi exercită control (permanent şi inopinat) asupra intrării şi ieşirii bunurilor din gestiune;
 • verifică concordanţa preţurilor înscrise pe facturile sosite de la furnizor cu cele din contractele încheiate şi întocmeşte refuzurile la plată acolo unde este cazul;
 • se îngrijeşte de repartizarea echitabilă între centre a stocurilor existente în centre şi care depăşesc nevoile beneficiarilor. 
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.