Serviciul contabilitate

 Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara
Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 111, 113
Fax:  0254/ 234384
Persoană de contact : POP Carmen
Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30
 
Atribuţii:
 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • organizează și conduce contabilitatea potrivit normelor financiar-contabile în vigoare, întocmind documentele justificative privind operațiunile patrimoniale și urmărind ținerea corectă și la zi a acestora;
 • înregistrează în contabilitate, cronologic și sistematic, potrivit planurilor de conturi și normelor metodologice emise de Ministrul Finanțelor Publice, toate operațiunile patrimoniale în baza documentelor justificative primite, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
 • preia și verifică evidența contabilă primară din centrele subordonate;
 • asigură întocmirea în termen a documentelor de sinteză contabilă;
 • răspunde de exactitatea datelor furnizate prin balanţele lunare de verificare şi prin bilanţurile trimestriale şi anuale, pe care le întocmeşte conform normelor legale;
 • răspunde de completarea conform destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de contabilitate indiferent dacă se face normal sau cu mijloace de prelucrare automată şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate precum şi reconstituirea în termen de 30 de zile de la constatare a documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse;
 • asigură exercitarea controlului financiar preventiv şi supune aprobării conducerii D.G.A.S.P.C. numai proiectele de operaţiuni care respectă cerinţele de egalitate, regularitate şi încadrare în limitele angajamentelor bugetare aprobate care poartă viza de control financiar preventiv;
 • asigură evidența sponsorizărilor, donațiilor și fondurilor primite prin contract de sponsorizare și convenții de colaborare incheiate cu O.N.G-urile sau alte persoane fizice și juridice;
 • conduce evidenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar, stabileşte soldul de casă zilnic; confruntă  soldul zilnic din jurnalul de casă cu cel faptic existent în casierie și completează registrul de casă;
 • ridică numerar de la Trezoreria statului pentru diversele cheltuieli materiale ce le presupune funcţionalitatea  instituţiei  şi drepturi  cuvenite  personalului;
 • depune la Trezoreria statului, conform  prevederilor legale, sumele încasate;
 • întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale, verifică corelaţiile obligatorii cerute de normele metodologice ale Ministerului Finanţelor precum și celelalte documente anexe la aceste situații;
 • organizează și participă la inventarierea periodică a patrimoniului, cu respectarea prevederilor legale;
 • organizează și participă la casarea mijloacelor fixe, declasarea obiectelor de inventar;
 • ține la zi fișele mijloacelor fixe și registrul mijloacelor fixe;
 • urmărește avansurile acordate conform legislației în vigoare;
 • asigură asistența de specialitate centrelor din subordine;
 • participă la perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă şi de automatizare a prelucrării datelor;
 • asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile verificate pentru aprobare pe cale ierarhică la conducătorul unităţii;
 • participă, după caz, alături de echipa de management și echipa de implementare, la  implementarea proiectelor finanţate;
 • asigură arhivarea documentelor contabile specifice serviciului cu respectarea confidenţialităţii datelor şi documentelor;
 • asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul serviciului, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, centrele subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de către conducerea unităţii;
 • verifică și transmite situațiile financiar-contabile în programul național de raportare Forexebug;