Birou financiar, buget

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara
Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 111, 113
 
Fax:  0254/ 234384
 
Persoană de contact : POP Carmen 
Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30
 
 
 
Atribuţii:
 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • întocmește și răspunde de execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli asigurând respectarea limitelor maxime ale creditelor bugetare şi ale destinaţiilor stabilite;
 • centralizează propunerile de buget de la unitățile din subordine și întocmește bugetul de venituri și cheltuieli la nivel de instituție;
 • răspunde de împărțirea pe trimestre a bugetului de venituri și cheltuieli pe capitole/ subcapitole, titluri, articole, aliniate pe centre pe an/trimestru/luni;
 • conduce evidenţa „Ordonanţărilor de plată” şi a „Angajamentelor  bugetare şi legale” în baza prevederilor legale;
 • întocmește Ordine de plată privind plata furnizorilor;
 • răspunde de întocmirea deschiderilor de credite în cadrul normelor şi creditelor aprobate, pe capitole şi titluri de cheltuieli;
 • răspunde, analizează, verifică și întocmește documentația necesară pentru virările de credite și modificarea creditelor la activitățile finanțate prin bugetul D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • operează în programul de salarii toate modificările apărute lunar, trimestrial, anual;
 • verifică în permanență legalitatea, oportunitatea și necesitatea angajării de cheltuieli din bugetul Directiei generale și sesizează conducerea instituției de îndată ce constată încălcări ale normelor legale în domeniul utilizării fondurilor bugetare;
 • întocmește fișe de operațiuni diverse pentru garanțiile materiale, pensiile facultative, rețineri pentru alte unități, popriri (actualizând în fiecare lună soldul);
 • întocmește lunar monitorizarea cheltuielilor de personal și situațiile statistice pentru Consiliul Județean;
 • întocmește rapoarte și situații pe care le transmite altor instituții;
 • asigură primirea și verificarea extraselor de cont cu documentele însoțitoare privind operațiunile efectuate, exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoțitoare;
 • calculează și verifică fișele privind stabilirea contribuției de intreținere lunară datorată de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale sau de susținătorii acestora și întocmește angajamentele de plată pentru beneficiarii noi internați;
 • întocmește facturi conform Convențiilor încheiate de D.G.A.S.P.C. (energie, apa, incalzire, mese servite, etc.) și urmărește recuperarea cheltuielilor;
 • participă la perfecționarea sistemului informațional, aplică măsurile de raționalizare și simplificare a lucrărilor de evidență contabilă și de automatizare a prelucrării datelor;
 • verifica si transmite situatiile financiare pentru transmitere în programul național de raportare Forexebug;
 • asigură exercitarea controlului financiar preventiv şi supune aprobării conducerii D.G.A.S.P.C. numai proiectele de operaţiuni care respectă cerinţele de egalitate, regularitate şi încadrare în limitele angajamentelor bugetare aprobate care poartă viza de control financiar preventiv;
 • colaboreaza cu alte institutii in vederea atingerii obiectivelor propuse;
 • participa la inventarierea patrimoniului;
 • participă, după caz, alături de echipa de management și echipa de implementare, la  implementarea proiectelor finanţate;
 • asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul biroului, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, centrele subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul serviciului, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de către conducerea unităţii.