Compartimentul relaţii cu publicul şi registratură

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara
Telefon:  0254/ 233341, 233340 - int. 116
Fax:  0254/ 234384
Persoană de contact : PASCUTA Maria 
Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30
 
Atribuţii:
 • pune în aplicare legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • realizează “revista presei” locale și naționale și identifică situațiile cu potențial conflictual semnalate de mass-media referitoare la copil, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, victime ale violenței domestice sau care privesc activitatea D.G.A.S.P.C. Hunedoara şi le centralizează într-o arhivă primară;
 • redactează comunicate de presă, informări de presă, invitaţii de presă cu privire la activitățile Direcției şi le transmite către mass-media;
 • promovează imaginea Direcţiei generale prin realizarea de materiale de informare-prezentare:  afişe, pliante, fluturaşi, prezentări power-point; 
 • informează personalul din cadrul Direcţiei generale şi beneficiarii sistemului, despre reglementările privind dreptul la imagine şi accesul la informaţii;
 • oferă suport în realizarea demersurilor necesare pentru vizitarea centrelor din cadrul instituţiei şi pentru a obţine informaţii în formă foto, video, audio, scrisă şi altele, prin punerea la dispoziţie a unui formular tuturor persoanelor interesate de activitatea D.G.A.S.P.C. Hunedoara.
 • sprijină şi dezvoltă un sistem de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute în actele normative în vigoare;
 • asigură accesul solicitanţilor la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere conform legislaţiei în vigoare;
 • asigură informarea comunităţii, prin publicarea pe pagina de internet proprie sau prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor de interes public;
 • înregistrează toate solicitările de informaţii de interes public adresate instituţiei într-un registru special, colaborează cu compartimentele din cadrul direcţiei în vederea rezolvării cererilor asigurând trimiterea răspunsului în termenul legal;
 • înregistrează petiţiile în Registrul de evidenţă a Petiţiilor, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului şi colaborează cu compartimentele din cadrul direcţiei în vederea transmiterii răspunsului către solicitant în termenul legal;
 • îndrumă persoanele solicitante către serviciile specializate din cadrul direcţiei sau a altor instituţii publice, după caz;
 • colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la serviciile/ prestaţiile care li se cuvin, potrivit legii;
 • asigură activitatea de secretariat a conducerii D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • asigură, fără discriminare şi la cerere, înregistrarea solicitărilor în registrul de audienţe al instituţiei;
 • organizează vizitele delegaţiilor din ţară şi străinătate, organizează vizitele directorului  în ţară şi străinătate;
 • asigură înregistrarea tuturor documentelor, de circuit intern şi extern, în registrul de intrări-ieşiri, realizează evaluarea iniţială a documentelor şi organizează mapele conducerii Direcţiei;
 • organizează mapele de corespondenţă ale serviciilor, asigurând astfel distribuirea corespondenţei dinspre conducere către toate departamentele Direcţiei, precum și în sens invers;
 • asigură primirea şi expedierea corespondenţei instituţiei;
 • asigură circulația operativă a documentelor în cadrul instituției;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, entitățile subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.
 
Legislaţie specifică:
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.