Serviciul resurse umane, salarizare

Adresa: loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341,233340  int. 114,115

Fax:  0254/ 234384

Persoana de contact : MIHUŢ Simona 

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30-16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii:

¨       colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte organizarea şi realizarea gestiunii curente a funcţiilor publice din cadrul instituţie;

¨       organizează procesul privind recrutarea personalului în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici şi întocmeşte actele administrative ale raporturilor de serviciu;

¨       asigură completarea şi transmiterea în termen în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii a oricărei modificări în situaţia funcţionarilor publici, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici;

¨       urmăreşte, elaborează şi propune participarea la programele de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, ţinând cont de propunerile evaluatorului identificate în rapoartele de evaluare;

¨       asigură respectarea condiţiilor legale în vigoare în ceea ce priveşte planul de ocupare şi planul de promovare;

¨       întocmeşte lucrările necesare pentru numirea  în funcţiile publice, încetarea raporturilor de serviciu, avansarea, promovarea, transferarea, detaşarea, numirea temporară în funcţii publice de conducere pentru funcţionarii publici din instituţie, asigurând respectarea prevederilor legale;

¨       asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare;

¨       întocmeşte şi poartă răspundere pentru completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiei;

¨       întocmeşte statele de personal pentru toate categoriile de personal, cu respectarea statelor de funcţii aprobate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean;

¨       asigură asistenţă metodologică şefilor de servicii şi birouri pe întreg procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi pentru întocmirea fişelor de post;

¨       monitorizează întocmirea şi respectarea planificării concediilor de odihnă a funcţionarilor publici;

¨       asigură punerea în aplicare şi respectarea condiţiilor legale în ceea ce priveşte angajarea, promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale ale personalului contractual al instituţiei; 

¨       organizează şi realizează împreună cu membrii comisiilor de concurs sau de examinare, după caz, desfăşurarea, conform legii, a concursurilor şi examenelor privind recrutarea personalului contractual, asigurând secretariatul în comisiile de concurs, respectiv examinare a personalului contractual;

¨       asigură întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor de recrutare, a concursurilor/examenelor pentru promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara;

¨       încadrează şi stabileşte salariile de bază în conformitate cu prevederile legale pentru salariaţii noi; şi asigură aplicarea corectă şi în termen a  oricăror  modificări în ceea ce priveşte salariile de bază şi celelalte drepturi ale personalului angajat cu contract individual de muncă;

¨       efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului contractual (încadrări, suspendări, detaşări, delegări de atribuţii, încetarea contractelor individuale de muncă  etc.);

¨       întocmeşte actele adiţionale de modificare a contractelor individuale de muncă, pentru personalul contractual;

¨       asigură completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor, a informaţiilor necesare actualizării registrului, în raport cu termenele stabilite de lege;

¨       asigură elaborarea planului anual de formare profesională pentru personalul contractual şi urmăreşte modul de derulare a programelor de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului contractual şi păstrează evidenţa acestora;

¨      coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi asigură asistenţă metodologică şefilor de servicii/centre pentru întocmirea fişelor de post ale personalului contractual;

¨       completează baza de date cu informaţiile personalului nou angajat din întreaga instituţie şi operează modificări în raport cu orice schimbare intervenită;

¨       operează în baza de date toate informaţiile necesare pentru calcularea salariilor lunare ale tuturor angajaţilor instituţiei;

¨       asigură calculul drepturilor salariale conform foilor colective de prezenţă, contractelor de muncă, actelor adiţionale, actelor administrative etc., în conformitate cu legislaţia în vigoare;

¨       întocmeşte statele de salarii pe baza foilor colective de prezenţă primite de la servicii, compartimente şi centre pentru întreg personalul instituţiei, cu responsabilităţi până la rubrica „venit brut’’;

¨       primeşte, centralizează şi verifică certificatele de concediu medical, asigurând punerea în plată a concediilor medicale de boală, sarcină şi lăuzie etc., precum şi a concediilor de odihnă;

¨       asigură întocmirea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declaraţia 112);

¨       întocmeşte şi păstrează evidenţa salariatelor/salariaţilor care sunt în concediu pentru îngrijirea copiilor până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

¨       întocmeşte şi completează situaţiile statistice periodice referitoare la salarizarea personalului şi la gestiunea resurselor umane, la datele stabilite prin lege;

¨       cunoaşte, aplică şi respectă procedurile de lucru din cadrul serviciului, privind principalele activităţi de resurse umane şi salarizare;

¨       eliberează adeverinţele pentru toate categoriile de personal, în funcţie de solicitări.

 

Legislaţie specifică:

-          Lege cadru nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 188/1999 –Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          H.G. nr. 250/1992 – privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;

-          Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici – republicată;

-          Legea nr. 477/2004- privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

-          H.G. nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.