Birou juridic şi contencios

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 107

Fax:  0254/ 234384

Persoană de contact : MIHUŢ Alina

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii Birou Juridic:

 

 • avizează contractele de parteneriat public-public şi public-privat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului în scopul susţinerii dezvoltării serviciilor sociale;
 • avizează convenţiile de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice sau cu operatori economici;
 • avizează parteneriate de colaborare cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării serviciilor sociale şi a serviciiilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţe domestice, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 • avizează protocoalele sau convenţiile cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform legii;
 • avizează încheierea contractele individuale de muncă ale personalului contractual din cadrul Direcţiei generale;
 • avizează  contractele civile şi comerciale, convenţii de colaborare cu privire la activitatea Direcţiei generale;
 • avizează actele de numire şi eliberare din funcţie a personalului din cadrul Direcţiei generale;
 • avizează actele de aplicare a sancţiunilor disciplinare personalului din cadrul Direcţiei generale;
 • avizează toate dispoziţiile emise de Directorul General şi celelalte acte cu caracter juridic repartizate;
 • întocmește cererile de chemare în judecată, precum şi de executare a căilor de atac,  la  solicitarea compartimentelor de specialitate şi din dispoziţia directorului general;
 • primeşte  citaţiile şi toată corespondenţa juridică;
 • ţine evidenţa operativă a tuturor dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care Direcţia generală are calitate procesuală;
 • asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Direcţiei generale în faţa organelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie;
 • reprezintă în faţa organelor judecătoreşti Direcţia generală în cauzele privind: deschiderea procedurii adopţiei interne, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei, conform legislației, în absenţa consilierului juridic de la Birou adopţi postadopţii;
 • organizează informarea şi documentarea juridică prin punerea la dispoziţia conducerii şi compartimentelor interesate a actelor normative publicate în Monitorul Oficial care privesc buna desfăşurare a activităţii Direcţiei generale;
 • asigură îndrumarea metodologică a serviciilor / birourilor / compartimentelor / centrelor din subordinea Direcției în aplicarea legislației;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, entitățile subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei