Compartimentul intern de prevenire şi protecţie

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 120

Fax:  0254/ 234384

Persoană de contact:  GABOR Dragoș

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii:

I . În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

¨       asigură întocmirea şi reactualizarea planului de protecţie şi prevenire pentru posturile de lucru din cadrul instituţiei, pe care îl supune spre aprobare directorului general al D.G.A.S.P.C. Hunedoara;

¨       păstrează evidenţa accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi asigură măsuri pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale ;

¨       asigură prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor;

¨       colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciul extern de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie, cu persoanele juridice sau fizice angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu reprezentanţii sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prevăzute în contractul colectiv de muncă;

¨       colaborează cu medicul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc şi îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare;

¨       colaborează cu Serviciul Resurse Umane, Salarizare în vederea monitorizării stării de sănătate a angajaţilor, prin efectuarea examenului clinic la angajare, examenului în cadrul controlului medical periodic, examenului clinic de adaptare, examenului clinic la reluarea muncii sau în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare;

 

II . În domeniul apărării împotriva incendiilor

¨      verifică aplicarea actelor normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;

¨      acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în cadrul Direcţiei generale, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea Direcţiei generale asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate;

¨      execută instructajul introductiv-general cu personalul nou încadrat şi acordă sprijin şefilor locurilor de muncă pentru organizarea instruirii personalului şi verifică efectuarea instruirii personalului angajat privind cunoaşterea măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a modului de acţiune în caz de incendiu;

¨      asigură şi răspunde de întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare ale unităţilor subordonate în domeniul de activitate al compartimentului (protecţia muncii şi P.S.I.).

 

III. În domeniul protecţiei mediului

¨       asigură şi respectă prevederile legale privind substanţele şi preparatele periculoase;

¨       răspunde de gestionarea deşeurilor, astfel încât să fie efectuată în condiţii de protecţie a sănătăţii lucrătorilor şi a mediului în conformitate cu prevederile legale;

 

¨       informează autorităţile competente, în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau de accident major;