Compartimentul audit intern

Adresa:  loc. Deva , Str. GheorgheBaritiu, nr. 21, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 262336

Fax:  0254/ 213940

Persoana de contact : COSOVAN LUPU Monica

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii:

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • elaborează Planul multianual de audit public intern o dată la trei ani cu Referatul de justificare;
 • elaborează Planul anual de audit public intern cu Referatul de justificare;
 • elaborează și aplică Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern în cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara sau aplică Normele metodologice privind exercitarea activității de audit public intern din cadrul Consiliului Județean Hunedoara;
 • efectuează misiuni de audit public intern în conformitate cu Planul de audit intern anual aprobat de conducătorul entității publice pentru a evalua dacă sistemele de management financiar ale D.G.A.S.P.C. sunt transparente și în conformitate cu Normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
 • exercită misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul D.G.A.S.P.C., inclusiv în entitățile subordonate, cu privire la utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public;
 • efectueză misiuni de audit intern asupra tuturor sistemelor de control intern managerial din cadrul entității publice în scopul de a evalua eficacitatea și performanța structurilor funcționale, implementarea politicilor, programelor și acțiunilor în vederea îmbunătățirii acestora;
 • procedează la consilierea formalizată sau neformalizată a sistemului de management general al D.G.A.S.P.C., la cererea expresă a Directorului General sau la propunerile auditorilor interni în condițiile prevăzute de lege;
 • în cadrul misiunilor de audit public intern procedează la verificarea documentelor întocmite în cadrul activităților supuse auditării precum și a atribuțiilor de serviciu a personalului din entitățile/structurile auditate;
 • solicită și are acces în conformitate cu prevederile legale la date, evidențe și documente cu conținut relevant și util din cadrul tuturor structurilor entității publice având în vedere scopul misiunii de audit public intern;
 • identifică deficiențele în activitatea din cadrul instituției publice și propune recomandări pentru remedierea acestora;
 • întocmește Rapoarte de audit public intern în urma derulării misiunilor de audit public intern;
 • elaborează Raportul anual al activității de audit intern pe care îl înaintează Directorului General al instituției și Organului ierarhic superior – Serviciul audit public intern din carul Consiliului Județean Hunedoara;
 • informează Directorul General al D.G.A.S.P.C. în cazul identificării unor iregularități sau a posibilelor prejudicii cu privire la utilizarea fondurilor publice;
 • raportează cu privire la activitatea de audit public intern către Directorul General al D.G.A.S.P.C. precum și către alte structuri abilitate să verifice activitatea de audit intern;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, entitățile subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea de audit intern dispuse de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;

Legislaţie specifică:

-          Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern – actualizată;

-          Ordin nr. 252/2004 pentru probarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

-          Ordin nr. 423/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 38/2003;

-          Ordin nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

-          Hotărâre nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern