Serviciul monitorizare, strategii, dezvoltare şi implementare proiecte, analiză statistică şi incluziune socială, relația cu autoritățile publice locale

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara
Telefon:  0254/ 233341,233340  int. 108
Fax:  0254/ 234384
Persoană de contact : SAV Gabriela
 
Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30
 
Atribuţii:

 

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • întreţine  baza de date (C.M.T.I.S.) privind cazurile instrumentate de către specialiştii D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • colectează şi centralizează informaţiile şi datele privitoare la copiii şi persoanele adulte aflate în dificultate, la nivelul judeţului Hunedoara;
 • raportează lunar/trimestrial autorităților administrației publice centrale din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului;
 • analizează şi evaluează situaţia socio-economică, la nivelul judeţului, privind copiii şi persoanele adulte care se află în dificultate;
 • colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia;
 • întocmeşte periodic sau la cerere: situații statistice, rapoarte, analize sau sinteze privind situaţia copiilor, familiilor şi persoanelor aflate în dificultate în judeţul Hunedoara;
 • realizează un schimb permanent de informaţii cu alte Direcţii judeţene, A.N.P.D.C.A., A.N.P.D. şi cu alte autorităţi şi instituţii centrale şi locale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale;
 • elaborează strategia judeţeană, pe termen mediu şi lung, de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Hunedoara şi planul operaţional de implementare al acesteia, pe care o transmite spre dezbatere și avizare comisiei județene de incluziune socială, o propune spre aprobare Consiliului Județean și monitorizează aplicarea acesteia;
 • elaborează, împreună cu serviciile de specialitate, planul anual privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean, îl transmite spre consultare comisiei județene de incluziune socială și îl propune spre aprobare Consiliului Județean;
 • organizează sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;
 • transmite Ministerului Muncii și Justiției Sociale Strategia și Planul anual de acțiune, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora;
 • participă la elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap şi cele aflate în risc social;
 • elaborează rapoarte privind stadiul implementării strategiei şi a planurilor anuale de acţiune și le transmite autorităților;
 • elaborează rapoarte de activitate ale instituției ( anual sau la solicitare ) și le transmite Consiliului Județean;
 • publică pe pagina de internet proprie și actualizează la nevoie,  datele de interes public ale instituției;
 • asigură informarea conducerii instituției cu privire la programele de interes naţional în domeniul asistenţei sociale şi alte oportunităţi de finanţare;
 • asigură o documentare şi perfecţionare continuă în domenii ce fac interesul derulării proiectelor în domeniul asistenţei sociale;
 • elaborează, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei, documentaţia necesară depunerii spre finanţare a proiectelor din domeniul asistenţei sociale;
 • participă, după caz, alături de echipa de management și echipa de implementare, la  implementarea proiectelor finanţate;
 • menţine, după caz, legătura cu asistenţa tehnică a proiectelor aflate în implementare;
 • informează conducerea D.G.A.S.P.C. Hunedoara despre stadiul implementării proiectelor şi măsurile necesare pentru evitarea şi remedierea eventualelor întârzieri, în baza rapoartelor echipei de management/de implementare a proiectelor;
 • colaborează cu instituţiile şi / sau O.N.G.-urile partenere pentru implementarea proiectelor comune;
 • participă la monitorizarea (rapoarte, analize periodice) post-implementare a proiectelor încheiate;
 • asigură colectarea datelor cantitative şi calitative din domeniu incluziunii sociale;
 • raportează periodic indicatorii din domeniul incluziunii sociale, la cererea altor instituţii interesate;
 • organizează întâlniri semestriale între angajaţii instituției şi angajați ai serviciului public de asistenţă socială de la nivel de municipiu, oraș, comună;
 • furnizează serviciului public de asistenţă socială informaţii cu privire la atribuţiile, organigrama direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile organizate la nivelul direcţiei, persoanele responsabile cu coordonarea activităţii de la nivel local şi datele de contact ale acestora;
 • îndrumă metodologic reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială de la nivel local în activitatea lor curentă de identificare şi evaluare a copilului şi familiei acestuia, precum şi în activitatea de planificare şi monitorizare a intervenţiei;
 • asigură legătura dintre serviciul public local de asistenţă socială şi celelalte compartimente ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • facilitează colaborarea între serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care funcţionează la nivelul judeţului, la cererea acestora;
 • asigură îndrumare metodologică serviciilor publice de asistenţă socială, la cererea acestora, în elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, în scrierea de proiecte, precum şi în orice altă activitate care vizează prevenirea separării copilului de părinţi;
 • sprijină, la cerere, conducerea serviciului public de asistenţă socială în activitatea de identificare a nevoilor de formare continuă a personalului;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de nevoile judeţului;
 • colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice din judeţ în vederea analizei situaţiilor ce apar în activitatea de protecţie a copilului şi persoanei aflate în dificultate, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a măsurilor ce pot fi propuse;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, entitățile subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.