Birou tehnic, patrimoniu

Adresa: Deva, b-dul Iuliu Maniu, nr. 18

Telefon: 0254233341, 0254233340

Fax: 0254234384

Persoana de contact: MUREȘAN Dan Lucian

 

Atribuții: 

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • analizează si urmăreşte referatele de necesitate specifice, repartizate de conducerea D.G.A.S.P.C. Hunedoara, în vederea soluţionării acestora în condiţii optime;
 • întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în vederea achiziţionării lor conform legislaţiei în vigoare ;
 • efectueză studiul de piaţă, întocmeşte propunerile şi angajamentele cheltuielilor corespunzătoare referatelor de necesitate şi constituie baza de date cu privire la furnizori, executanţi sau prestatori, al caror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor care urmează să se achiziţioneze;
 • propune şi fundamentează proiectul programului anual de reparaţii capitale, consolidări, igienizări şi reparaţii curente în corelaţie cu situaţia obiectivelor din cadrul centrelor subordonate direcţiei, care necesită modernizare, reabilitare, reparare;
 • elaborează şi fundamentează programul anual de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor care necesită service;
 • face propuneri pentru proiectul bugetului anual privind reparaţiile de orice natură, pe baza propunerilor din centre şi a constatărilor proprii, precum şi pentru buna funcţionare a centralelor termice, a instalaţiilor şi a dotărilor aferente bunei funcţionări a întregii instituţii;
 • stabileşte în conformitate cu documentaţia tehnică a instalaţiilor si utilajelor, revizii tehnice obligatorii;
 • asigură cerinţele tehnice şi funcţionale ale clădirilor,construcţiilor şi instalaţiilor din dotare, cu respectarea legislaţiei, normelor/normativelor precum şi instrucţiunilor tehnice în vigoare;
 • intervine cu promptitudine în rezolvarea situaţiilor de avarii din sistem, precum şi a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor,  în colaborare directă cu personalul din fiecare centru;
 • participă la întocmirea documentaţiei de atribuire necesară derulării procedurilor de achiziţie specifice biroului;
 • participă la derularea procedurilor de achiziţii publice pentru toate poziţiile cuprinse în lista de investiţii, conform prevederilor legale în vigoare;
 • întocmeşte, urmăreşte şi verifică documentaţia tehnică necesară pentru execuţia, recepţia şi decontarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale, consolidări, reabilitări, etc. conform legislaţiei în vigoare, prin verificarea devizelor şi a situaţiilor de lucrări;
 • asigură obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor, autorizaţiilor de construire/demolare şi clasificare a construcţiilor;
 • asigură păstrarea cărţii tehnice a construcţiei pentru lucrările de învestiții efectuate, după recepția finală;
 • participă în comisiile de recepţie a lucrărilor pentru obiectivele de investiţii şi lucrările de  reparaţii,  în conformitate cu dispoziţiile emise de conducerea D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • verifică situaţiile de lucrări privind lucrările din programul de reparaţii, atât faptic cât şi scriptic, confirmând exactitatea şi legalitatea întocmirii acestora şi pregăteşte documentele necesare onorării la plată a acestora în conformitate cu prevederile legale;
 • participă, după caz, alături de echipa de management și echipa de implementare, la  implementarea proiectelor finanţate;
 • administrează contractele de utilităţi şi prestări de servicii (salubritate, deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie, verificări tehnice specifice, colectare şi transport deşeuri medicale şi periculoase, etc) pentru compartimentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea facturilor emise de prestatorii de utilităţi;
 • asigură efectuarea serviciilor de pază/securitate a obiectivelor direcţiei prin încheierea de contracte cu firme specializate;
 • asigură buna gospodărire şi folosire a imobilelor, spaţiilor de lucru şi a celor aferente, precum şi a bunurilor din dotarea acestora;
 • asigură şi controlează aplicarea de către toţi lucrătorii a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, pe baza programului de activitate la toate locurile de muncă;
 • răspunde de gestionarea deşeurilor, astfel încât să fie efectuată în condiţii de protecţie a sănătăţii lucrătorilor şi a mediului în conformitate cu prevederile legale;
 • asigură punerea în exploatare a instalaţiilor ale căror emisii nu depăşesc valorile limită stabilite prin actele de reglementare;
 • urmăreşte respectarea şi aplicarea cerinţelor legale privind gestionarea selectivă a deşeurilor;
 • asigură și urmărește predarea deşeurilor colectate selectiv unui operator economic autorizat care garantează predarea acestora;
 • ţine evidenţa autovehiculelor, a rulajului anvelopelor, a pieselor de schimb, a consumului normat şi efectiv de carburant si lubrefianţi, a kilometrilor parcurşi conform legislaţiei în vigoare;
 • verifică starea tehnică, modul de exploatare şi întreţinere a autovehiculelor şi asigură revizii periodice ale autovehiculelor din dotarea direcţiei şi a centrelor rezidenţiale subordonate acesteia;
 • asigură înmatricularea autovehiculelor din dotarea D.G.A.S.P.C.;
 • ţine evidenţa programărilor mijloacelor de transport pe baza unui program de optimizare a transporturilor şi întocmeşte lunar fişele de activitate zilnică corelate cu foile de parcurs eliberate/calculate zilnic;
 • răspunde de administrarea corectă a patrimoniului, respectând prevederile legale, prin corecta întreţinere a tuturor clădirilor din cadrul direcţiei;
 • participă în comisiile de reevaluare a patrimoniului din punct de vedere financiar – contabil;
 • participă la activitatea de predare/preluare a patrimoniului instituţiilor  din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele/centrele din subordine D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.