Serviciul achiziţii, contractare servicii sociale, investiţii

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 110

Fax:  0254/ 234384

 

 

Persoană de contact : 

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

Atribuţii:

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • centralizează toate solicitările de produse, servicii şi lucrări transmise de către serviciile/compartimentele/centre din subordinea D.G.A.S.P.C. şi estimează valorile acestora, în vederea stabilirii procedurilor de achiziţie ce urmează a se derula  în decursul anului;
 • elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităților și priorităților identificate de către servicii/compartimente/centre din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, în funcție de fondurile aprobate și de posibilitățile de atragere a altor fonduri, alege procedura care urmează să fie aplicată şi estimează perioadele de aplicare a procedurilor de achiziţie;
 • elaborează documentația de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluții, documentația  de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea și oportunitatea achiziției, în funcție de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 • îndeplineşte obligațiile referitoare la publicitate, conform legislației în vigoare;
 • utilizează Sistemul electronic al achiziţiilor publice – S.E.A.P în ceea ce priveşte transmiterea şi publicarea anunţurilor/invitaţiilor de participare, a documentaţiilor de atribuire, eratelor, clarificărilor şi a cumpărării directe prin catalogul electronic, respectând cerinţele impuse de sistem;
 • face propuneri privind constituirea comisiilor de evaluare, pentru fiecare contract/acord cadru care urmează a fi atribuit/încheiat;
 • derulează  și finalizează proceduri de atribuire pe baza proceselor verbale și a hotărârii de adjudecare, prin încheierea contractelor de achiziție publică, în colaborare cu serviciile și compartimentele de specialitate (serviciul tehnic, juridic, financiar contabil); 
 • participă în comisiile de evaluare a ofertelor;
 • constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
 • anticipează, identifică şi controlează dificultăţile şi riscurile asociate achiziţiilor, apărute pe parcursul procedurii de achiziţie şi se implică în derularea etapelor de solutionare a contestaţiilor,  dacă este cazul şi întocmirea rezoluţiei la contestaţia depusă, asigurarea răspunsului la eventualele solicitări de clarificări venite din partea CNSC în vederea soluţionării contestaţiei;
 • întocmeşte şi transmite către ANRMAP raportul anual privind contractele atribuite, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent; 
 • asimilează noutăţile legislative care guvernează achiziţiile publice;
 • informează conducerea D.G.A.S.P.C. Hunedoara, cu privire la necesitatea încheierii de acte adiţionale la contracte, datorită situaţiilor care apar înainte de finalizarea contractelor de achiziţie publică, cu privire la necesitatea suplimentării cantităţilor de produse, servicii şi lucrări sau de prelungire a duratei contractelor 
 • urmăreşte implementarea, derularea şi administrarea contractelor încheiate, care au fost atribuite în urma procedurilor şi a celor a căror atribuire este exceptată de la aplicarea prevederilor Legii 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare în colaborare cu serviciile și compartimentele de specialitate (serviciul tehnic, patrmoniu, juridic și contencios, financiar-buget, contabilitate, aprovizionare) şi sprijină rezolvarea problemelor legate de contracte  încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicați);
 • întocmește notele justificative pentru achizitiile directe, în baza referatelor întocmite de structurile și serviciile din subordinea D.G.A.S.P.C.;
 • colaborează cu serviciile şi unităţile din subordinea D.G.A.S.P.C. în toate problemele, în limita competenţelor stabilite, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul C.J.Hunedoara;
 • completează Formularul de Integritate pe platforma electronică destinată, pentru procedurile desfășurate - licitație deschisă/procedura simplificata, conform legislației în vigoare;
 • participă, după caz, alături de echipa de management și echipa de implementare, la  implementarea proiectelor finanţate;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.