Acte necesare pentru acordarea drepturilor de transport gratuit urban si interurban pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat

Pentru biletele de transport interurban

1. Cerere pentru exprimarea opțiunii (Anexa 2)     

2. Cerere tip :

a. când solicitarea este făcuta de către curator sau împuternicit cu procura notariala

b. când solicitarea este făcuta de către persoana cu handicap

c. când cererea este făcuta de către reprezentantul legal sau tutore

 

Pentru legitimațiile de transport urban (în cazul în care nu există încă legitimație emisă)

1. Cerere tip :

a. când solicitarea este făcuta de către curator sau împuternicit cu procura notariala

b. când solicitarea este făcuta de către persoana cu handicap

c. când cererea este făcuta de către reprezentantul legal sau tutore

2.     2 fotografii 2/3 

 

Decont de carburant 

1. Cerere pentru exprimarea opțiunii (Anexa 2)     

2. Cerere decont de carburant (Anexa 3) 

 

Acordare bonuri de carburant pe suport de hârtie 

1. Cerere pentru exprimarea opțiunii (Anexa 2)     

2. Cerere acordare bonuri de carburant (Anexa 4) 

 

Acordare bonuri de carburant pe suport electronic 

1. Cerere pentru exprimarea opțiunii (Anexa 2)     

2. Cerere acordare bonuri de carburant (Anexa 5) 

 

Cererile pot fi transmise prin posta sau curier, electronic pe adresa de e-mail dgaspchd.beps@gmail.com sau la sediul DGASPC Hunedoare de luni pana joi in intervalul orar 08:30 – 15:00

In cazul depunerii documentelor la sediul instituției DGASPC HD – persoanele trebuie sa prezinte : 

- act identitate – original 

- documentele prin care persoana este desemnata reprezentant legal sau documentul care face dovada reprezentativității

- copie (in cazul in care documentele sunt depuse electronic / poștal / fax, etc)

 

Extras din :

HOTĂRÂRE nr. 43 din 18 ianuarie 2024

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit

persoanelor cu handicap

EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 23 ianuarie 2024Data intrării în vigoare 23-01-2024

Articolul 19^2

(3) Dreptul prevăzut de art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi exercitat după expirarea perioadei de valabilitate a documentului/documentelor de încadrare în grad de handicap.

Articolul 19^3

(3) Persoana cu handicap grav sau accentuat poate utiliza cardul de carburant numai prin prezentarea actului de identitate.

Articolul 19^5

(3) Neexercitarea acestui drept, de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, în anul curent nu poate fi reportat pentru anul calendaristic următor.

Articolul 19^14

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) utilizarea de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoţitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, a bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant, în alt scop decât asigurarea transportului gratuit acordat persoanelor cu handicap;

b) refuzul nejustificat al societăţilor de distribuţie a produselor petroliere, precum şi al deţinătorilor staţiilor de alimentare a mijloacelor de transport electrice de a accepta bonurile valorice pe suport electronic. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea bonurilor valorice pe suport electronic sau identitatea dintre titularul bonului valoric pe suport electronic şi persoana cu handicap grav sau accentuat, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoţitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii;

c) comercializarea bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant, contra unui preţ sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta hotărâre.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) de la 1 la 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a);

b) de la 10 la 15 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).

(3) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit în condiţiile legii.