Acte necesare pentru acordarea prestaţiilor sociale

In cazul certificatelor de incadrare in grad si tip de handicap emise inaintea datei de 01 07 2017, (pentru care nu a fost solicitata acordarea prestatiilor sociale in luna emiterii certificatului de incadrare in grad si tip de handicap):

1.     cerere tip se completează în momentul depunerii documentaţiei) – Anexa 6;

2.     act de identitate original si copie;

3.     copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; în cazul în care există diferenţe de nume între actul de identitate şi certificat, se solicită actul care să ateste schimbarea numelui (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ şi copie buletin de identitate după caz, original si copie);

In cazul certificatelor emise dupa data intrarii in vigoare a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017, (publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017) acordarea prestatiilor sociale se face din oficiu.

In acest context, in situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale, poate depune cerere în acest sens.

 

În conformitate cu articolul nr. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, persoanele cu handicap grav,adulti sau minori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, pot opta pentru asistent personal sau indemnizaţie pentru însoţitor.

  • Cerere – optiune asistent personal/indemnizatie insotitor, ce se va completa la sediul DGASPC Hunedoara – Anexa 30
  • In cazul persoanelor cu handicap adulte: documentul ce atesta veniturile persoanei cu handicap – dupa caz, adeverinta privind calitatea de salariat, adeverinta privind veniturile, emisa de catre administratia financiara teritoriala, decizie de pensie administrativa (in cazul pensionarilor de invaliditate si decizia medicala), cupon pensie.