Acte necesare pentru acordarea prestaţiilor sociale

          Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap

         Punerea în plată a drepturilor  persoanelor cu handicap se face din oficiu, conform certificatului de încadrare emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  Hunedoara/ Comisia pentru Protectia Copilului Hunedoara. În situația în care persoana încadrată în grad de handicap nu dorește să beneficieze  de prestații sociale  trebuie să depună o cerere în acest sens - cerere tip.

          Drepturile conferite de legislaţie persoanelor încadrate în grad de handicap se acordă doar pentru perioada de valabilitate a certificatului de handicap (valabilitatea certificatului este înscrisă  pe fiecare dintre acestea şi poate fi 6 luni, 12 luni, 24 luni sau permanent).
Plata drepturilor băneşti se va efectua începând cu luna următoare emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap şi se va realiza în mod automat pe perioada de valabilitate a certificatului și încetează cu luna  următoare încetării  dreptului la  prestația socială respectivă. Plata propriu-zisă a prestației sociale se efectuează în luna următoare pentru luna în curs de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara.

           Persoanele încadrate în grad de handicap nu pot beneficia de drepturile legale fără a dispune de un act de identitate valabil care să dovedească domiciliul sau reşedinţa în județul Hunedoara.
         Orice modificare intervenită în situaţia  medicală, familială (domiciliu sau reședință), socială sau de altă natură a persoanei cu handicap trebuie anunţată instituţiei noastre, conform legislaţiei în vigoare, pentru a evita eventuale penalizări, în maxim 48 de ore de la luarea la cunoştinţă.
          Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice.
          În conformitate cu prevederile art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 persoanele adulte cu handicap grav și copilul cu handicap gtav pot beneficia de indemnizație lunară pentru însoțitor sau asistent personal, în baza unei cereri.
          Cererea de exprimare a opțiunii asistent personal sau indemnizație pentru însoțitor (Anexa 30).
În cazul persoanelor adulte cu handicap grav la cererea de exprimare a opțiunii  trebuie atașate  documente care să ateste venitul (de exemplu: decizie de pensie,  talon de pensie, adeverinţă salariat, adeverinţă de la Administraţia Financiară). Beneficiarii care au calitatea de pensionari de invaliditate  trebuie să anexeze decizia administrativă, decizia  medicală  și Anexa 1.

           Nu pot beneficia de prestaţii sociale:
          -adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter socio-medical, in care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației  publice pe o perioadă mai mare de o lună;
          -adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă  privativă  de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
           - adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.
           - copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei  publice.

         Nu pot beneficia de indemnizația lunară conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit măsură de protecție socială, în condițiile legii, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial.