Serviciul monitorizare servicii sociale adulţi, persoane vârstnice, ONG și violenţă domestică

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 124

Fax:  0254/ 234384

Persoană de contact : BÎNDEA Mircea

 

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30-16.00, Vineri: 7,30- 13,30

 

Beneficiari:

 • toţi cetăţenii români, persoane adulte aflate în dificultate, cu domiciliul în România, în special persoanele cu domiciliul pe raza judeţului Hunedoara, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
 • persoanele adulte singure, persoanelor vârstnice, persoane cu handicap şi persoane aflate în nevoie cu domiciliul pe raza judeţului Hunedoara.

 

Scurt istoric al serviciului:

Prin reorganizarea Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap Hunedoara, s-a înfiinţat în anul 2003, Direcţia de Asistenţă Socială Hunedoara ca instituţie de interes judeţean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. Aceasta avea ca obiectiv principal protecţia persoanelor adulte aflate în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale precum şi acordarea drepturilor şi facilităţilor financiare corespunzătoare persoanelor încadrate într-un grad de handicap.

Până la sfârşitul anului 2004, centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte aveau personalitate juridică, fiind coordonate metodologic de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap ANPH – actuala Direcţie Generală pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap DGPPH.

Începând din anul 2005, prin reorganizarea şi modificarea legislaţiei în domeniu, acestea au fost preluate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara. În cadrul centrelor pentru persoane adulte se oferă următoarele tipuri de servicii : de îngrijire, de asistenţă socială, asistenţă medicală, consiliere, recuperare şi reintegrare socială.

Pe parcursul anilor, o parte din centre au fost modernizate, unele şi-au redus capacitatea sau au fost reorganizate.

 

 

Misiunea:

Serviciul monitorizare servicii sociale pentru adulţi, violenţă în familie asigură la nivel judeţean aplicarea legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

 Atribuţii: 

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • monitorizează trimestrial, şi ori de câte ori este nevoie, modul de îngrijire și asistență a persoanelor aflate cu măsură de protecție în serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, din structura D.G.A.S.P.C. Hunedoara, raportat la standardele minime de calitate în domeniu;
 • asigură îndrumarea și coordonarea metodologică a echipei personalului de specialitate din serviciile sociale pentru persoane adulte cu dizabilități și persoane vârstnice;
 • propune măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie;
 • urmărește întocmirea documentației necesară în vederea acreditării și licențierii serviciilor sociale;
 • completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în dificultate, a nevoilor şi resurselor acesteia;
 • colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu alte instituții de drept public sau privat, în vederea rezolvării situațiilor de dificultate în care se află anumite persoane sau grupuri de persoane;
 • răspunde de elaborarea tuturor procedurilor/metodologiilor sau normelor interne de aplicare a legislației, din domeniul său de activitate;
 • răspunde de implementarea recomandărilor/măsurilor din procesul verbal de control/rapoarte efectuate de către D.G.A.S.P.C. Hunedoara sau de către alte instituții abilitate;
 • depune diligenţele necesare pentru reintegrarea / reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat;
 • instrumentează cazurile de dezinstituţionalizare la nivelul judeţului, prin identificarea unor alternative de tip familial;
 • acordă asistenţă, informare şi consiliere persoanei adulte în vederea integrării în comunitate;
 • întocmeşte anchete psiho-sociale la solicitare sau din oficiu;
 • verifică documentația necesară privind internarea unei persoane adulte/vârstnice în servicii de tip rezidențial sau de zi, întocmind în acest sens raportul de evaluare, pe care îl înaintează Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • asigură, la cerere, persoanelor adulte/vârstnice informații și consiliere în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale familiei, necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate;
 • organizează și derulează activități în vederea prevenirii, reducerii marginalizării și excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități sau a celor vârstnice;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului ;
 • sprijină O.N.G.-urile în diversificarea serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi promovarea serviciilor de tip familial;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 • urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind activitatea O.N.G.-urilor care desfăşoară activităţi de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea teritorială deservită; culege informaţii asupra acestora; întocmeşte o evidenţă separată, asigură accesul la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora;
 • informează şi sprijină lucrătorii poliţiei care în cadrul activităţii lor specifice întâlnesc situaţii de violenţă în familie;
 • identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în conflict şi le îndrumă spre servicii de specialitate;
 • îndrumă părţile aflate în conflict în vederea medierii;
 • solicită informaţii cu privire la rezultatul medierii;
 • elaborează campanii de sensibilizare şi implicare a comunităţii şi a factorilor de decizie de la nivel local;
 • efectuează controale și verificări în activitatea desfășurată în cadrul Direcției în cazul unor sesizări și reclamații sau din Dispoziția Directorului General;
 • acordă asistență de specialitate și sprijină îmbunătățirea activității controlate;
 • întocmește Note de constatare/Procese verbale/Rapoarte/Referate în urma desfășurării activităților de control intern în care propune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;
 • propune începerea procedurilor de sancționare disciplinară pentru salariații care săvârșesc abateri disciplinare, aflați în subordinea sau coordonarea sa, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
 • asigură coordonarea Compartimentului management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități aflate în sistem rezidențial;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului și predarea acestora la arhiva instituției
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, centrele subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.

Resursele umane ale serviciului:

 • şef serviciu,
 • inspectori