Serviciul adopții și postadopții

Adresă:  Deva, Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon: 0723 / 193276

Persoană de contact : FRÂNCU Nicoleta

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se realizează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Condiţiile de fond ale adopţiei

 • Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie.
 • O nouă adopţie poate fi încuviinţată atunci când:
  • a)adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat;
  • b)adopţia anterioară a încetat din orice alt motiv;
  • c) copilul adoptat are un singur părinte, necăsătorit, iar acesta se află într-o relaţie stabilă şi convieţuieşte cu o persoană de sex opus, necăsătorită, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, şi declară prin act autentic notarial că noul adoptator a participat direct şi nemijlocit la creşterea şi îngrijirea copilului pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 5 ani.
 • Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri nu poate adopta.
 • Persoana ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti nu poate adopta.
 • Persoanele care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situaţiile de mai sus.
 • Copilul din afara căsătoriei, recunoscut de tată pe cale administrativă, precum şi copilul a cărui paternitate a fost stabilită prin hotărâre judecătorească prin care s-a luat act de recunoaşterea de către tată sau care consfinţeşte învoiala părţilor, fără a se fi cercetat temeinicia cererii, pot fi adoptaţi de către soţia tatălui numai dacă filiaţia este confirmată prin rezultatul expertizei realizate prin metoda serologică ADN.
 • Instanţa judecătorească poate trece peste refuzul părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui de a consimţi la adopţia copilului dacă se dovedeşte, prin orice mijloc de probă, că aceştia refuză în mod abuziv să îşi dea consimţământul la adopţie şi instanţa apreciază că adopţia este în interesul superior al copilului, ţinând seama şi de opinia acestuia dată în condiţiile legii, cu motivarea expresă a hotărârii în această privinţă.
 • Părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, tutorele acestuia trebuie să consimtă la adopţie în mod liber şi necondiţionat, numai după ce au fost informaţi în mod corespunzător asupra consecinţelor exprimării consimţământului şi asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine, ca urmare a încuviinţării adopţiei.
 • Nu poate fi adoptat copilul ai cărui părinţi fireşti nu au împlinit 14 ani.
 • Părintele minor care a împlinit 14 ani îşi exprimă consimţământul asistat de către ocrotitorul său legal.
 • Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţiile morale, precum şi condiţiile materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului.
 • Îndeplinirea garanţiilor şi condiţiilor materiale, precum şi existenţa abilităţilor parentale se certifică de către autorităţile competente prin eliberarea atestatului, cu ocazia evaluării realizate potrivit prevederilor legale.
 • Consimţământul părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de deschidere a procedurii adopţiei.
 • În cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui său, consimţământul părintelui firesc se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei.
 • Consimţământul la adopţie al copilului care a împlinit vârsta de 10 ani se dă în faţa instanţei judecătoreşti, în faza încuviinţării adopţiei.
 • Adopţia nu va putea fi încuviinţată fără consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani.
 • Anterior exprimării consimţământului, direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul care a împlinit vârsta de 10 ani îl va sfătui şi informa pe acesta, ţinând seama de vârsta şi de maturitatea sa, în special asupra consecinţelor adopţiei şi ale consimţământului său la adopţie, şi va întocmi un raport în acest sens.
 • Consimţământul adoptatorului sau familiei adoptatoare se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei.

Servicii oferite de specialiştii biroului privind adopţia naţională:

 • identifică familiile / persoanele care doresc să adopte copiii, evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care aceştia le prezintă şi face propuneri cu privire la eliberarea atestatului de persoană/ familie aptă să adopte;
 • face demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legii nr.273 / 2004 actualizată și republicată 3 privind procedura adopţiei;
 • pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă, realizează compatibilizarea dintre copil şi familie / persoană adoptatoare prin informarea şi consilierea familiei naturale a copilului cu privire la efectele şi consecinţele adopţiei;
 • sprijină persoanele / familiile atestate ca fiind apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi copii în vederea adopţiei şi face propuneri instanţei, acordă asistenţă familiilor sau persoanelor care au primit copii în încredinţare în vederea adopţiei pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora, supraveghează aceste familii / persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, în condiţiile legii;
 • monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi pe teritoriul  unităţii administrativ-teritoriale în care funcţionează, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi, o perioadă de 2 ani;
 • Întreprind demersuri pentru contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, la cererea solicitanților și cu acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Întreprind demersuri, la solicitarea părinţilor fireşti sau rudelor biologice ale persoanelor adoptate, pentru contactarea persoanelor adoptate cu acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal a acestora;

D.G.A.S.P.C. Hunedoara organizează grupuri de suport pentru familie şi copiii adoptaţi în scopul sprijinirii şi consilierii familiilor şi copiilor adoptaţi atât pe întreaga perioadă a adopţiei, cât şi după finalizare şi ori de câte ori este nevoie.

 

Beneficiari:

Copiii ai căror părinţi nu-şi pot asuma responsabilitatea creşterii lor şi solicită adopţia acestora; copiii aflaţi în evidenţa serviciului adopţii pentru care s-a deschis procedura adopţiei interne respectiv persoane sau familii care au reședință obișnuită în Romania şi care solicită adopția unui copil.

 

Personalul din cadrul serviciului este constituit din:

 • jurist,
 • asistent social,
 • psiholog,