Serviciul evaluare complexă pentru persoanele adulte cu handicap

Adresă: loc. Deva, Aleea Romanilor, nr.7 , jd. Hunedoara

Telefon: 0254/ 219451, 

Fax: 0254/ 215784

E-mail : sec_adulti_hd@dgaspchd.ro

 

Persoană de contact : BUDA Marina

 

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16.00, Vineri: 7,30 - 13,30

Program cu publicul: Luni –Joi: 8,00 - 15,30

 

 

 

Beneficiari direcţi şi indirecţi: persoanele cu handicap, cu domiciliul aflat pe raza judeţului Hunedoara

 

Scurtă prezentare a serviciului:

Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (S.E.C.) este un serviciu specializat, înfiinţat în temeiul art. 88 din Legea 448/2006 şi funcţionează sub denumirea actuală odată cu adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 170/2010. În viziunea SEC persoana cu handicap este considerată deţinător de drepturi garantate prin lege şi prin convenţii internaţionale, respectând credinţa că toţi oamenii sunt egali şi trebuie respectaţi şi valorizaţi.

Activităţile din cadrul serviciului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 268/2007; alte acte normative şi ordine de specialitate ce vizează asistenţa şi protecţia specială a persoanelor cu handicap şi activitatea în funcţia publică, în cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara.

 

Misiunea serviciului:

Misiunea serviciului constă în evaluarea medico-psihosocială în vederea propunerii încadrării sau respingerii încadrării în grad de handicap; evaluarea/ reevaluarea persoanelor cu handicap, întocmirea actelor necesare în vederea transmiterii dosarelor către Comisia de Evaluare Medicală (C.E.M.) în vederea încadrării în grad de handicap şi eliberarea certificatelor de handicap. De asemenea serviciul mai asigură şi informarea, consilierea şi îndrumarea persoanelor cu handicap, a altor persoane aflate în situaţii de dificultate sau risc social, pentru a asigura participarea acestora la viaţa activă a comunităţii, din punct de vedere economic, social şi cultural;

 

Atribuţiile :

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante;
 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • intocmeste raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 • propune încadrarea, respectiv menținerea încadrării în grad și tip de handicap a unei persoane;
 • elaborează propunerea privind Programul individual de reabilitare şi integrare socială;
 • identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți personali profesioniști, în condițiile legii;
 • evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului;
 • întocmește Raportul de evaluare în vederea atestării ca asistent personal profesionist și îl înaintează spre soluționare Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • evaluează și monitorizează activitatea asistenților personali profesioniști atestați prin vizite trimestriale și întâlniri tematice cu asistenții personali profesioniști, precum și cu adulții cu handicap pentru care s-a dispus această măsură de protecție;
 • realizează demersurile necesare pentru reînnoirea atestatului de asistent personal profesionist
 • recomandă  măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;
 • asigură corespondența în vederea eficientizării evaluării/reevaluării cu instituții de drept publice sau private;
 • efectuează controale și verificări în activitatea desfășurată în cadrul Direcției în cazul unor sesizări și reclamații sau din Dispoziția Directorului General;
 • acordă asistență de specialitate și sprijină îmbunătățirea activității controlate;
 • întocmește Note de constatare/Procese verbale/Rapoarte/Referate în urma desfășurării activităților de control intern în care propune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;
 • propune începerea procedurilor de sancționare disciplinară pentru salariații care săvârșesc abateri disciplinare, aflați în subordinea sau coordonarea sa, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, centrele subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.

Resursele umane ale serviciului:

·         şef serviciu,

·         inspector specialitate (asistent social),

·         inspector,

·         psiholog,

·         kinetoterapeut,

·         psihopedagog,

·         pedagog recuperare,

·         medici specialişti,

·         referent.      


 

Proceduri de lucru în cazul evaluării/reevaluării persoanelor cu handicap:

Cererea tip de evaluare complexă poate fi obţinută de pe site-ul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, de la sediul Serviciului evaluare complexă (SEC), primăria de domiciliu sau din alte surse şi se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 din Hotărârea nr. 430/2008. Cererea, însoţită fiind de documentele necesare, se depune de persoana care solicită încadrarea într-un grad de handicap la registratura primăriei de domiciliu/ reşedinţă sau la sediul SEC şi se va obţine o programare în maxim 5 zile lucrătoare.

În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, această cerere se depune cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

În vederea obţinerii certificatului de orientare profesională, persoana cu handicap va depune o cerere în acest sens la Serviciul evaluare complexă împreună cu copie după actul de studiu.

Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă.

 

Programarea

Asistentul social şi psihologul din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante şi în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauza data planificată la care acesta urmează a se prezenta în vederea evaluării/reevaluării la medicul specialist; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.

În cazul în care persoana solicitantă se prezintă la serviciul de evaluare şi dosarul este complet evaluarea se poate face în ziua respectivă, iar în cazul în care dosarul este incomplet i se eliberează un bon de evidenţă cu actele care trebuie să le prezinte precum şi data la care este programat.

În cazul în care dosarul este depus de un membru al familiei, reprezentant legal, reprezentant ONG, bonul de evidenţă cu actele solicitate precum şi data programării persoanei cu handicap la serviciul de evaluare, se eliberează acestuia.

 Persoana solicitantă se va prezenta la sediul serviciului la data programată, unde se va analiza situaţia actuală de către specialişti. Situaţia actuală se referă la evaluările efectuate de specialişti în cursul ultimelor două luni înainte de data programării persoanei la sediul serviciului, excepţie făcând documentele cu o valabilitate mai mare de timp.

Astfel, fiecare persoană va fi evaluată de către medic (în funcţie de afecţiune, competenţa evaluării va fi a medicului specialist), psiholog şi asistent social.

Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă.

În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/ reşedinţa persoanei în cauză.

 

Soluţionarea dosarului

Cererile de evaluare în grad şi tip de handicap cazuri noi/reevaluări se analizează şi se evaluează de către echipa de specialişti din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă şi se întocmeşte un raport complex de evaluare.

În urma evaluării, în baza criteriilor medico-psihosociale, se stabileşte tipul şi gradul handicapului/ lipsa lui, iar dosarul însoţit de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap va fi înaintat secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Comisia de Evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi stabileşte încadrarea/neîncadrarea adultului în grad de handicap precum şi orientarea profesională a adultului cu handicap respectiv capacitatea de muncă. De asemenea eliberează certificatul de încadrare în grad de handicap şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială. În funcţie de gradul şi tipul de handicap, persoana adultă poate să beneficieze de suport informativ privind locurile de muncă, precum şi cursurile de calificare/ recalificare oferire de către asistentul social sau psiholog.

În situaţia în care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine încadrarea în grad de handicap, comisia de evaluare motivează respingerea cererii acesteia.