SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPILUL AFLAT ÎN PLASAMENT FAMILIAL

Adresa: Deva, Piața Gării, nr. 9A, judeţul Hunedoara
Tel:  0254 / 213940
Persoană de contact : ZAMFIRACHE Diana

 

Misiunea Serviciului management de caz este de a implementa şi ur mări respectarea Ordinului nr. 288 / 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a legislaţiei în vigoare.
 
 
 
Atribuţii:
 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului, colaborand cu toate partile implicate;
 • acordă asistență şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea integrării în mediul său familial;
 • identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua copii în plasament;
 • întocmeşte raportul de evaluare a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie de tip familial (plasament la rude până la gradul IV sau alte familii );
 • prezintă în fața Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara dosarele copiilor cu propunerea de instituire, înlocuire, modificare sau încetare a măsurii de protecție;
 • pregătește dosarele copiilor pentru prezentarea acestora în instanță;
 • monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie a copilului la rudele până la gradul IV sau alte familii;
 • reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • întocmeşte și reevalează Planul individualizat de protecţie a copilului pentru care este stabilită măsura de protecţie specială plasament – informează şi consiliază copilul cu privire la modificarea acestuia, asigurând documentele necesare;
 • alcătuieşte echipa multidisciplinară şi, după caz, interinstituţională, şi organizează întâlnirile cu echipa, precum şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului;
 • asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei / reprezentantului legal şi a copilului şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoţional, consiliere) şi asigură respectarea etapelor managementului de caz;
 • asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului;
 • întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului;
 • sprijină, informează şi consiliază copilul în vederea exprimării opiniei şi dorinţelor sale;
 • îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidența sa;
 • participă la procesul de compatibilizare a copilului în cazul revenirii copilului în familia naturală sau în cazul identificării unei familii adoptatoare (în funcție de finalitatea Planului individualizat de protecție);
 • consiliază şi acordă asistenţă de specialitate în situaţia copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie adoptatoare potrivită sau în cazul în care acomodarea cu o familie potenţial adoptatoare a eşuat;
 • colaborează cu autoritățile locale și alți factori în vederea integrării socio-profesionale a copiilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială - plasament;
 • întocmește lunar, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, situații statistice privind copiii/ tinerii aflați cu măsură de protecție specială - plasament;
 • efectuează controale și verificări în activitatea desfășurată în cadrul Direcției în cazul unor sesizări și reclamații sau din Dispoziția Directorului General;
 • acordă asistență de specialitate și sprijină îmbunătățirea activității controlate;
 • întocmește Note de constatare/Procese verbale/Rapoarte/Referate în urma desfășurării activităților de control intern în care propune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;
 • propune începerea procedurilor de sancționare disciplinară pentru salariații care săvârșesc abateri disciplinare, aflați în subordinea sau coordonarea sa, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
 • întocmește propuneri pentru proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la alternativele de protecţie de tip familial a copilului aflat în dificultate;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.