SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 116

Fax:  0254/ 234384

Persoană de contact : CURUŢ DORINA

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii:

 • pune în aplicare legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • asigură lucrările de secretariat ale Comisiei pentru Protecția Copilului (C.P.C.);
 • convocă membrii C.P.C. la şedinţele ordinare şi extraordinare, din dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedintelui;
 • asigură participarea obligatorie a secretarului C.P.C. la şedinţe, fără drept de vot;
 • asigură convocarea în faţa C.P.C. a părinţilor, a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, a persoanei, familiei sau reprezentantului organismului privat autorizat care doreşte să-i fie dat în plasament copilul, precum şi a oricăror persoane care pot da relaţii în cauză;
 • convocarea se face în scris prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, transmisă cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, însoţită de procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de convocare; în situaţii excepţionale, convocarea se face telefonic;
 • în cazul în care procedura de convocare în scris prin scrisoare recomandată nu poate fi îndeplinită, convocarea se face prin afişare la sediul Comisiei, precum şi la sediul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află ultimul domiciliu cunoscut al persoanei interesate, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei; în acest caz, secretarul Comisiei întocmeşte procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de convocare prin afişare, care va fi semnat şi de reprezentantul primăriei la care se afişează convocarea;
 • întocmeşte registrul special de evidenţă a convocărilor care cuprinde confirmările de primire a scrisorilor recomandate, precum şi procesele-verbale de îndeplinire a procedurii de convocare;
 • înregistrează cererile adresate de către copil în legătură cu procedurile în faţa Comisiei şi aduce la cunoştinţă modul de soluţionare a acestora;
 • consemnează în procesul-verbal al şedinţei audierile şi dezbaterile ce au loc în şedinţele Comisiei, hotărârile adoptate de ea, precum şi modul în care acestea au fost adoptate şi care au fost semnate de către preşedinte, vicepreşedinte, precum şi de membrii prezenţi şi se contrasemnează de către secretarul Comisiei; 
 • consemnează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei în registrul special de procese-verbale, ale cărui pagini sunt numerotate şi poartă ştampila Comisiei, precum şi semnătura secretarului Comisiei;
 • redactează hotărârile Comisiei, potrivit procesului-verbal al şedinţei în care au fost adoptate, în termen de 3 zile de la data ţinerii şedinţei;
 • asigură corespondenţa între C.P.C. Hunedoara şi alte comisii judeţene, servicii publice specializate, organisme private autorizate şi orice persoană fizică sau juridică interesată;
 • prezintă datele de identitate ale copilului şi ale persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru soluţionarea cazului, precum şi situaţia privind convocările acestora, pe baza registrului special de evidenţă a convocărilor;
 • întocmeşte registrul special de evidenţă a hotărârilor care sunt semnate de preşedintele Comisiei sau de vicepreşedinte, şi se contrasemnează de secretarul Comisiei;
 • întocmeşte registrul de evidenţă pentru hotărârile privind încadrarea într-un grad de handicap;
 • comunică hotărârile Comisiei, persoanelor interesate, în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
 • întocmeşte registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei, pentru actele emise de Comisie, dar care nu necesită adoptarea unei hotărâri, fiind semnate de preşedintele acesteia sau de vicepreşedinte;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • informează membrii Comisiei despre prevederile actelor normative cu aplicabilitate în acest domeniu de activitate;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, entitățile subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.