Acte necesare în caz de deces al persoanei cu handicap

În conformitate cu prevederile art. 60, lit. f) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intra in obligația familiei sau a reprezentanților legali (sau orice persoană care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil sau adult cu handicap) să comunice Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, starea materială și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege (inclusiv informația privind decesul, prin transmiterea certificatului de deces al persoanei cu handicap).

.

Potrivit art.14 din H.G. nr.1019/2018 - Anexa nr.2 – Procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap,  prestațiile sociale rămase neîncasate de către persoana cu handicap decedată, reprezentând indemnizația și/sau bugetul personal complementar pe luna în care a avut loc decesul, și, după caz, prestațiile sociale cuvenite și neachitate până la deces se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun, la solicitarea acestora.

Sumele reprezentând prestațiile sociale rămase neîncasate pot fi solicitate, la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara, de către moștenitor, în cadrul termenului general de prescripție, pe baza documentului care atestă calitatea de moștenitor, precum și, în situația în care sunt mai mulți moștenitori, declarația pe propria răspundere că ceilalți moștenitori nu solicită aceste sume.