SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Adresa:  loc. Deva , Aleea Romanilor, nr.7 , jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 219451

Fax:  0254/ 215784

Persoană de contact : HUIEŢ Cristina

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

  

Atribuţii:

 • pune în aplicare legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • preia dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către Serviciul de Evaluare Complexă;
 • asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă;
 • transmite membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ordinea de zi şi data de desfăşurare a şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
 • ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
 • întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor ;
 • redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
 • gestionează registrul de procese-verbale;
 • redactează alte documente eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • transmite primăriilor in maxim 24 ore de la redactare, certificatele de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, conform protocoalelor încheiate;
 • transmite celor interesați hotărârile Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap privind măsurile de protecţie a adultului cu handicap;
 • transmite dosarele persoanelor cu handicap după redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap Serviciului de Evaluare Complexă în vederea arhivării;
 • întocmeşte statistici lunare către C.A.S Hunedoara, A.J.O.F.M Hunedoara, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara, conform protocoalelor încheiate;
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, entitățile subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.