Acte necesare pentru atestat familie/persoana aptă adopte

Familia/ persoana care doreste sa adopte un copil si implicit obţinerea atestatului ca familie / persoană aptă pentru adopție depune o cerere la DGASPC din judeţul său de domiciliu. Evaluarea familiei se realizează în 90 de zile şi presupune mai multe întâlniri cu familia, precum și parcurgerea unor ședințe de pregătire pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. La finalizarea evaluării, concluziile evaluării psiho-sociale vor fi cuprinse într-un raport şi se va face o propunere cu privire la soluţionarea cererii familiei/persoanei care  va fi înaintata directorului general al DGASPC Hunedoara. În cazul unui rezultat favorabil se va elibera un atestat de persoană / familie aptă să adopte, atestat care are valabilitatea de 2 ani de la data emiterii.

Dosarul pentru obținerea atestatului ca familie / persoană aptă pentru adopție cuprinde:

 • condițiile de fond ale adopției
 • cerere în vederea atestării 
 • copii de pe buletinele / cărţile de identitate, permisul de şedere pe termen lung/permisul de şedere permanentă sau după caz, cartea de rezidenţă permanentă;
 • declaraţie autentică pe propria răspundere, cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat depăşesc 3 luni (notariat);
 • copii după certificatele de naştere;
 • copii după certificatul de căsătorie / hotărâre de divorţ/certificat de divorț, dacă este cazul;
 • copie după titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
 • certificate de cazier judiciar;
 • adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului / solicitanţilor;
 • certificat /adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 • declarația soţului care nu se asociază la cererea de adopţie cu indicarea expresă a motivelor neasocierii, dacă este cazul;
 • declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul / solicitanţii nu sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu au copil/copii în sistemul de protecţie specială (notariat);
 • certificate de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul (dacă este cazul);
 • certificat / adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice(dacă este cazul).