Acte necesare în vederea evaluării persoanelor care solicită măsură de protecție specială - plasament la rude/alte familii

                                                                                                                           

1.    SOLICITAREA DE EVALUARE CA PERSOANA/ FAMILIE DE PLASAMENT

Orice persoana/ familie care doreste sa primeasca in plasament un copil separat temporar de familia naturala, trebuie sa depuna la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara

-          Cerere de evaluare tip (Anexa 1);

-          Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 19)

-          Scurtă prezentare din partea solicitantului (Anexa 20);

-          Declarație pe propia răspundere (Anexa 44);

 

1.1 Cererea de evaluare va fi insotita obligatoriu de urmatoarele documente:

-          Carte de identitate a solicitantului/solicitantilor (copie xerox)

-          Actele de stare civila, daca este cazul (certificat de casatorie, sentinta de divort); - copie xerox

-          Diploma studii (solicitanti) – copie xerox

-          Cazier judiciar (solicitanti) – original

 

       1.2 Modalitati prin care se pot transmite cererile de evaluare si documentele obligatorii a persoanei/familiei:

-          Scanate prin e-mail la adresa: dgaspchd@gmail.com 

-          Prin fax la numarul: 0254/234384

-          Prin posta la urmatoarea adresa: Deva, B-dul. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara.

Informatii pot fi obtinute la numarul de telefon:  0254213940, WhatsUpp:0730031719

 

Cererea de evaluare si documentele anexate sunt  analizate in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii de evaluare, de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara, intocmindu-se la finalul perioadei de evaluare un raspuns motivat care poate fi:

a) ADRESA DE RESPINGERE daca persoana/familia nu indeplineste conditiile pentru a fi persoana/familie de plasament;

b)   RAPORT DE EVALUARE daca sunt indeplinite conditiile pentru a fi persoana/familie de plasament.

 

Dupa verificarea documentelor depuse impreuna cu cererea de evaluare, se initiaza procesul de evaluare a solicitantilor, realizata de personalul de specialitate cu responsabilitati in recrutarea, evaluarea si monitorizarea persoanelor/familiilor de plasament solicitandu-se urmatoarele documente:

-          Cartea de identitate a tuturor persoanelor care domiciliaza cu solicitantul – copie xerox

-         Copie de pe titlul de proprietate, contractul de inchiriere sau orice alt document care atesta dreptul de proprietate ori, dupa caz, folosinta;

-         Contract de munca/adeverinta de salariat/cupon de pensie (orice alt document care sa demonstreze ca solicitantul realizeaza venituri permanente) – copie xerox;

-         Adeverinta eliberata de medicul de familie care sa prezinte o evaluare completa a starii de sanantate  a solicitantului si a persoanelor cu care acesta domiciliaza; (original)

-          Aviz psihologic al solicitantului /solicitantilor; (original)

-          Certificat de cazier judiciar al persoanelor  majore cu care domiciliaza solicitantul; (original)

-          Recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor impreuna cu cartea de identitate a persoanei care a transmis recomandarea;

-          Evaluatorul poate solicita orice alt document suplimentar daca este considerat util;

Ulterior analizei acestor documente, reprezentantii DGASPC se deplaseaza la domiciliul solicitantului pentru realizarea unei anchetei sociale.  

  

La incheierea acestei etape de evaluare:

-         Pentru PERSOANELE/FAMILIILE CARE NU SUNT GRAD DE RUDENIE cu copilul se intocmeste un RAPORT  INTERMEDIAR DE EVALUARE iar acestia vor participa obligatoriu la un program de formare initiala.

In urma absolvirii modulelor de pregatire obligatorii se va elabora un raport final de pregatire;

In baza rapoartelor de evaluare si de pregatire se intocmeste raportul final de evaluare al solicitantului.

-         Pentru PERSOANELE CARE SUNT GRAD DE RUDENIE cu copilul se intocmeste RAPORT FINAL DE EVALUARE.

 

c)    BENEFICIARII DE MASURA DE PROTECTIE SPECIALA – PLASAMENT

Conform art. 60 din Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de măsurile de protecţie specială, instituite de prezenta lege, beneficiază:

a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;

b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;

c) copilul abuzat sau neglijat;

d) copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare;

e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal.

 

Plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala, avand caracter temporar, care poate fi dispusa, dupa caz, in conditiile art 62 alin (1) din Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la o persoana sau familie, la un asistent maternal ori la un serviciu de tip rezidential licentiat, in conditiile legii.

 

3. PERSOANA SAU FAMILIA LA CARE SE DISPUNE PLASAMENTUL POATE FI:

      a) persoana sau familia care face parte din familia extinsă, respectiv rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu copilul;

      b) persoana sau familia care face parte din reţeaua socială a copilului, respectiv rude, altele decât cele până la gradul al IV-lea inclusiv, afini, cunoştinţe sau prieteni ai familiei ori ai familiei extinse a copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie.

 Poate primi copii în plasament persoana sau familia ai cărei membrii au vârsta de minimum 18 ani, au capacitate deplină de exerciţiu, domiciliul în România şi care depun o cerere în acest sens la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie generală, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul.

             Proximitatea domiciliului persoanei sau familiei faţă de locul din care provine copilul, necesitatea menţinerii fraţilor împreună şi facilitarea exercitării de către aceştia a dreptului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care au dezvoltat legături de ataşament, precum şi necesitatea asigurării continuităţii frecventării cursurilor şcolare sunt criterii avute în vedere la luarea deciziei plasamentului copilului, dacă acestea nu contravin interesului superior al copilului.

 

4.    SITUATII IN SE RESPINGE SOLICITAREA PERSOANEI/FAMILIEI CARE DORESTE SA FIE FAMILIE DE PLASAMENT.

Conform art. (4) din Ordinul 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament si Ordinul Ministrului muncii si justitiei sociale:

-  Nu poate primi copii în plasament persoana sau familia în care un membru se află în una dintre următoarele situaţii:

     a) suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului;

     b) a consimţit la adopţia propriului copil;

     c) suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;

     d) este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;

       e) a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni contra persoanei, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială sau cele care aduc atingere înfăptuirii justiţiei;

       f) are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o măsură de protecţie specială pentru motive imputabile părinţilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice formă de violenţă exercitate asupra copilului, cerşetoria etc.;

       g) a depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare, cu excepţia situaţiei în care persoana sau familia face parte din familia extinsă;

       h) locuieşte în fapt sau locuieşte şi gospodăreşte împreună cu părinţii copilului/copiilor pentru care urmează să se aplice măsura plasamentului, cu excepţia situaţiei în care mama este minoră, părinţii sunt persoane cu dizabilităţi sau suferă de boli psihice;

       i) a fost asistent maternal şi i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;

       j) exercită temporar autoritatea părintească cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, conform prevederilor art. 105 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

5.        CADRUL LEGAL

-         Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-         Ordinul 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament si Ordinul Ministrului muncii si justitiei sociale

-         Ordinul Ministrului muncii si justitiei sociale nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala

Orice persoana care doreste sa devina familie/persoana de plasament pentru a ingriji si educa un copil care este lipsit de ocrotire parinteasca,  trebuie sa indeplineasca prevederile Ordinului 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament si Ordinul Ministrului muncii si justitiei sociale nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala

Conform art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoana sau familia care primeşte un copil în plasament trebuie să aibă domiciliul în România şi să fie evaluată de către direcţia generală, cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament.

În vederea motivării propunerii referitoare la stabilirea unei măsuri de protecţie a copilului, dupa cum este specificat in Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament , la evaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale persoanei sau ale familiei solicitante, se au in vedere urmatoarele:

a) profilul psihologic al membrilor familiei sau al persoanei;

b) starea sănătăţii;

c) situaţia economică;

d) viaţa familială;

e) condiţiile de locuit;

f) comportamentul social al acestora.