SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 116

Fax:  0254/ 234384

Persoană de contact : CURUŢ DORINA

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii:

¨       secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului (C.P.C.) este condus de secretarul acesteia, numit prin dispoziţie a directorului general al D.G.A.S.P.C.;

¨       asigură lucrările de secretariat ale C.P.C.;

¨       convocă membrii C.P.C. la şedinţele ordinare şi extraordinare, din dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedintelui;

¨       asigură participarea obligatorie a secretarului C.P.C. la şedinţe, fără drept de vot;

¨       asigură convocarea în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului a părinţilor, a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, a persoanei, familiei sau reprezentantului organismului privat autorizat care doreşte să-i fie dat în plasament copilul, precum şi a oricăror persoane care pot da relaţii în cauză;

¨       convocarea se face în scris prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, transmisă cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, însoţită de procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de convocare; în situaţii excepţionale, convocarea se face telefonic;

¨       în cazul în care procedura de convocare în scris prin scrisoare recomandată nu poate fi îndeplinită, convocarea se face prin afişare la sediul Comisiei, precum şi la sediul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află ultimul domiciliu cunoscut al persoanei interesate, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei; în acest caz, secretarul Comisiei întocmeşte procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de convocare prin afişare, care va fi semnat şi de reprezentantul primăriei la care se afişează convocarea;

¨       întocmeşte registrul special de evidenţă a convocărilor care cuprinde confirmările de primire a scrisorilor recomandate, precum şi procesele-verbale de îndeplinire a procedurii de convocare;

¨       înregistrează cererile adresate de către copil în legătură cu procedurile în faţa Comisiei şi aduce la cunoştinţă modul de soluţionare a acestora;

¨       secretarul comisiei consemnează în procesul-verbal al şedinţei audierile şi dezbaterile ce au loc în şedinţele Comisiei, hotărârile adoptate de ea, precum şi modul în care acestea au fost adoptate şi care au fost semnate de către preşedinte, vicepreşedinte, precum şi de membrii prezenţi şi se contrasemnează de către secretarul Comisiei; 

¨       procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se consemnează în registrul special de procese-verbale, ale cărui pagini sunt numerotate şi poartă ştampila Comisiei, precum şi semnătura secretarului Comisiei;

¨       hotărârile Comisiei se redactează de către secretariatul Comisiei, potrivit procesului-verbal al şedinţei în care au fost adoptate, în termen de 3 zile de la data ţinerii şedinţei;

¨       asigură corespondenţa între C.P.C. şi alte comisii judeţene, servicii publice specializate, organisme private autorizate şi orice persoană fizică sau juridică interesată;

¨       secretarul Comisiei prezintă datele de identitate ale copilului şi ale persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru soluţionarea cazului, precum şi situaţia privind convocările acestora, pe baza registrului special de evidenţă a convocărilor;

¨       întocmeşte registrul special de evidenţă a hotărârilor care sunt semnate de preşedintele Comisiei sau de vicepreşedinte, şi se contrasemnează de secretarul Comisiei;

¨       întocmeşte un registru separat de evidenţă pentru hotărârile privind încadrarea într-un grad de handicap;

¨       comunică hotărârile Comisiei, persoanelor interesate, în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;

¨       întocmeşte registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei, pentru actele emise de Comisie dar care nu necesită adoptarea unei hotărâri, fiind semnate de preşedintele acesteia sau de vicepreşedinte;

¨       coordonează activitatea de arhivare a corespondenţei C.P.C.;

¨       informează membrii Comisiei despre prevederile actelor normative cu aplicabilitate în acest domeniu de activitate.

 

 

Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Adresa:  loc. Deva , Aleea Romanilor, nr.7 , jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 219451

Fax:  0254/ 215784

Persoană de contact : HUIEŢ Cristina

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

  

Atribuţii:

¨       asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

¨       secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap preia dosarele persoanelor  cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către Serviciul de  Evaluare  Complexă.

¨       asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul  de  Evaluare  Complexă;

¨       transmite membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;

¨       ţine evidenţa desfăşurării  şedinţelor;

¨       întocmeşte procesele-verbale privind  desfăşurarea  şedinţelor;

¨       redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;

¨       gestionează registrul de procese-verbale;

¨       gestionează registrul de contestaţii;

¨       redactează alte documente eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

¨       transmite primăriilor de două ori pe luna certificatele de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională , conform protocoalelor încheiate;

¨       transmite biroului de monitorizare servicii sociale adulţi,violenţă în familie deciziile privind măsură de protecţie a adultului cu handicap, stabilită de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  în condiţiile legii;

¨       transmite dosarele persoanelor cu handicap după redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap Serviciului de Evaluare Complexă în vederea arhivării;

¨       înregistrează în registru propriu contestaţiile la certificatele de încadrare în grad de handicap;

¨       transmite Comisiei Superioare de Evaluare dosarele Persoanelor Adulte cu Handicap la care au fost depuse contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare ;

¨       întocmeşte statistici lunare către  C.A.S Hunedoara, A.J.O.F.M Hunedoara, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de  Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara, conform protocoalelor încheiate;

 

¨       îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul  D.G.A.S.P.C.

Ultima actualizare în Marţi, 05 Iulie 2016 07:20