Serviciul evaluare complexă pentru persoanele adulte cu handicap PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Adresă: loc. Deva, Aleea Romanilor, nr.7 , jd. Hunedoara

Telefon: 0254/ 219451, 

Fax: 0254/ 215784

E-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Persoană de contact : BUDA Marina

 

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16.00, Vineri: 7,30 - 13,30

Program cu publicul: Luni –Joi: 8,00 - 15,30

 

 

 

Beneficiari direcţi şi indirecţi: persoanele cu handicap, cu domiciliul aflat pe raza judeţului Hunedoara

 

Scurtă prezentare a serviciului:

Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (S.E.C.) este un serviciu specializat, înfiinţat în temeiul art. 88 din Legea 448/2006 şi funcţionează sub denumirea actuală odată cu adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 170/2010. În viziunea SEC persoana cu handicap este considerată deţinător de drepturi garantate prin lege şi prin convenţii internaţionale, respectând credinţa că toţi oamenii sunt egali şi trebuie respectaţi şi valorizaţi.

Activităţile din cadrul serviciului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 268/2007; alte acte normative şi ordine de specialitate ce vizează asistenţa şi protecţia specială a persoanelor cu handicap şi activitatea în funcţia publică, în cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara.

 

Misiunea serviciului:

Misiunea serviciului constă în evaluarea medico-psihosocială în vederea propunerii încadrării sau respingerii încadrării în grad de handicap; evaluarea/ reevaluarea persoanelor cu handicap, întocmirea actelor necesare în vederea transmiterii dosarelor către Comisia de Evaluare Medicală (C.E.M.) în vederea încadrării în grad de handicap şi eliberarea certificatelor de handicap. De asemenea serviciul mai asigură şi informarea, consilierea şi îndrumarea persoanelor cu handicap, a altor persoane aflate în situaţii de dificultate sau risc social, pentru a asigura participarea acestora la viaţa activă a comunităţii, din punct de vedere economic, social şi cultural;

 

Atribuţiile serviciului:

¨         asigură preluarea documentaţiei în vederea constituirii/completării dosarelor medicale ale solicitanţilor;

¨         verifică şi analizează dosarele solicitanţilor, care trebuie să conţină documentele prevăzute de legislaţia în vigoare şi în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează să se prezinte în vederea evaluării; în cazul dosarelor incomplete, asigură completarea dosarelor cu documentele necesare;

¨         asigură programarea şi repartizarea solicitanţilor (în vederea evaluării medicale) către medicii specialişti;

¨         asigură realizarea corespondenţei pe partea medicală în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în acest domeniu;

¨         efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a solicitanţilor, la sediul propriu sau la domiciliul persoanelor;

¨         întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană evaluată;

¨         recomandă încadrarea sau neîncadrarea, respectiv menţinerea în grade de handicap a solicitanţilor, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acestora;

¨         arhivează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz; managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţa  persoanei cu handicap;

¨         evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap;

¨         recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;

¨         asigură evidenţa şi răspunde de arhivarea corespunzătoare a dosarelor medicale ale solicitanţilor;

¨         asigură respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a Hotărârii Guvernului României nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

¨         îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

 

 


Resursele umane ale serviciului:

·         şef serviciu,

·         inspector specialitate (asistent social),

·         inspector,

·         psiholog,

·         kinetoterapeut,

·         psihopedagog,

·         pedagog recuperare,

·         medici specialişti,

·         referent.      


 

Proceduri de lucru în cazul evaluării/reevaluării persoanelor cu handicap:

Cererea tip de evaluare complexă poate fi obţinută de pe site-ul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, de la sediul Serviciului evaluare complexă (SEC), primăria de domiciliu sau din alte surse şi se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 din Hotărârea nr. 430/2008. Cererea, însoţită fiind de documentele necesare, se depune de persoana care solicită încadrarea într-un grad de handicap la registratura primăriei de domiciliu/ reşedinţă sau la sediul SEC şi se va obţine o programare în maxim 5 zile lucrătoare.

În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, această cerere se depune cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

În vederea obţinerii certificatului de orientare profesională, persoana cu handicap va depune o cerere în acest sens la Serviciul evaluare complexă împreună cu copie după actul de studiu.

Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă.

 

Programarea

Asistentul social şi psihologul din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante şi în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauza data planificată la care acesta urmează a se prezenta în vederea evaluării/reevaluării la medicul specialist; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.

În cazul în care persoana solicitantă se prezintă la serviciul de evaluare şi dosarul este complet evaluarea se poate face în ziua respectivă, iar în cazul în care dosarul este incomplet i se eliberează un bon de evidenţă cu actele care trebuie să le prezinte precum şi data la care este programat.

În cazul în care dosarul este depus de un membru al familiei, reprezentant legal, reprezentant ONG, bonul de evidenţă cu actele solicitate precum şi data programării persoanei cu handicap la serviciul de evaluare, se eliberează acestuia.

 Persoana solicitantă se va prezenta la sediul serviciului la data programată, unde se va analiza situaţia actuală de către specialişti. Situaţia actuală se referă la evaluările efectuate de specialişti în cursul ultimelor două luni înainte de data programării persoanei la sediul serviciului, excepţie făcând documentele cu o valabilitate mai mare de timp.

Astfel, fiecare persoană va fi evaluată de către medic (în funcţie de afecţiune, competenţa evaluării va fi a medicului specialist), psiholog şi asistent social.

Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă.

În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/ reşedinţa persoanei în cauză.

 

Soluţionarea dosarului

Cererile de evaluare în grad şi tip de handicap cazuri noi/reevaluări se analizează şi se evaluează de către echipa de specialişti din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă şi se întocmeşte un raport complex de evaluare.

În urma evaluării, în baza criteriilor medico-psihosociale, se stabileşte tipul şi gradul handicapului/ lipsa lui, iar dosarul însoţit de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap va fi înaintat secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Comisia de Evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi stabileşte încadrarea/neîncadrarea adultului în grad de handicap precum şi orientarea profesională a adultului cu handicap respectiv capacitatea de muncă. De asemenea eliberează certificatul de încadrare în grad de handicap şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială. În funcţie de gradul şi tipul de handicap, persoana adultă poate să beneficieze de suport informativ privind locurile de muncă, precum şi cursurile de calificare/ recalificare oferire de către asistentul social sau psiholog.

În situaţia în care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine încadrarea în grad de handicap, comisia de evaluare motivează respingerea cererii acesteia.

Ultima actualizare în Marţi, 17 Noiembrie 2015 09:26