Biroul evidenţă prestaţii sociale PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Adresă: loc. Deva, Aleea Romanilor, nr.7 , jd. Hunedoara

Telefon: 0254/ 219451, 

Fax: 0254/ 215784

E-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Persoană de contact : BOCIAT Camelia

 

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30-16.00, Vineri: 7,30- 13,30

Program cu publicul: Luni –Joi: 8,00-15,00

 

 

 

Beneficiari direcţi şi indirecţi: persoanele cu handicap, cu domiciliul aflat pe raza judeţului Hunedoara

 

Scurtă prezentare a serviciului:

Biroul evidenţă prestaţii sociale B.E.P.S. este un serviciu specializat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara ce funcţionează de la înfiinţarea şi organizarea acesteia prin Hotărârea C.J. Hunedoara nr. 129/2004, cu modificări şi completări ulterioare.

În viziunea B.E.P.S. persoana cu handicap este considerată deţinător de drepturi garantate prin lege şi prin convenţii internaţionale, respectând credinţa că toţi oamenii sunt egali şi trebuie respectaţi şi valorizaţi.

Activităţile din cadrul biroului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 268/2007; alte acte normative şi ordine de specialitate ce vizează asistenţa şi protecţia specială a persoanelor cu handicap şi activitatea în funcţia publică, în cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara.

 

Misiunea serviciului constă în luarea în evidenţă a persoanelor cu handicap; stabilirea şi acordarea drepturilor şi facilităţilor cuvenite acestora; informarea, consilierea şi îndrumarea persoanelor cu handicap și a reprezentanților lor legali, a altor persoane aflate în situaţii de dificultate sau risc social, pentru a asigura participarea acestora la viaţa activă a comunităţii, din punct de vedere economic, social şi cultural.

 

Atribuţiile serviciului:

¨         asigură preluarea documentaţiei în vederea constituirii/completării dosarelor administrative ale persoanelor cu handicap;

¨         asigură acordarea drepturilor, facilităţilor şi prestaţiilor sociale pentru toate categoriile de persoane cu handicap;

¨         elaborează dispoziţiile pentru punerea în plată a beneficiarilor şi asigură verificarea şi semnarea lor în termen;

¨         eliberează adeverinţe solicitate de către beneficiari;

¨         asigură realizarea corespondenţei pe parte administrativă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în acest domeniu;

¨         asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale;

¨         colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul la drepturile legale;

¨         orientează persoanele în nevoie către alte instituţii de asistenţă socială;

¨         dezvoltă parteneriate, colaborează cu consiliile locale şi ONG – uri, încheie convenţii de colaborare cu reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale în funcţie de realităţile locale pentru persoanele cu dizabilităţi;

¨         elaborează propuneri de buget pentru acordarea drepturilor şi facilităţilor şi asigură realizarea contabilităţii primare pentru achitarea drepturilor băneşti cuvenite beneficiarilor;

¨         tipăreşte borderouri şi ordonanţate pentru Direcţia Regională de Poştă, borderouri şi liste pentru bănci şi mandate poştale în vederea achitării drepturilor băneşti ale persoanelor cu handicap în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

¨         acordă sumele neachitate în baza mandatelor returnate de către Direcţia Regională de Poştă, persoanelor care nu au fost găsite acasă de factorii poştali ai oficiilor poştale;

¨         asigura evidenţa şi răspunde de arhivarea corespunzătoare a dosarelor administrative ale solicitanţilor;

¨         asigură respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a Hotărârii Guvernului României nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Resursele umane ale serviciului:

·         consilier,

·         inspector,

·         referent.


 

Proceduri de lucru privind acordarea prestaţiilor sociale:

            Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă din oficiu în toate cazurile pentru persoanele deţinătoare de certificat de încadrare în grad de handicap care se află în plată în evidenţa instituţiei, pe perioada valabilităţii documentului care atestă încadrarea în grad de handicap,  sau la cerere, pentru persoanele care-şi depun pentru prima oară dosarul.

Dreptul la asistenţă socială sub forma facilităţilor sociale se acordă la cerere.      

Cererea pentru acordarea de prestaţii sociale se înregistrează fie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap, fie la sediul biroului B.E.P.S.

            Cererea şi actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentala al cărei membru este persoana cu handicap.

            În cazul în care cererea se depune la Primărie, aceasta va transmite compartimentului din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara cererea şi actele doveditoare în termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora.

Prestaţia socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului.

Stabilirea, suspendarea sau încetarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se face conform legii, în baza dispoziţiei directorului general al D.G.A.S.P.C. Hunedoara.

 

 

 

Prestaţiile sociale acordate în conformitate cu Legea nr. 448/2006:

·         Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

·         Adultul cu handicap vizual grav primeşte pentru plata însoţitorului o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

·         Adultul cu handicap beneficiază:

    a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:

    1. în cuantum de 234 lei, pentru adultul cu handicap grav;

    2. în cuantum de 193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

    b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

    1. în cuantum de 106 lei, pentru adultul cu handicap grav;

    2. în cuantum de   79 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

    3. în cuantum de   39 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

·         Beneficiază de buget personal complementar lunar şi familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere.

 

Nu pot beneficia de prestaţii sociale:

    a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;

    b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;

    c) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.    

Nu pot beneficia de indemnizaţie lunară adulţii cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Poate beneficia de alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie.

 

Facilităţile sociale acordate în conformitate cu Legea nr. 448/2006:     

  • persoana adultă şi minorul cu handicap grav:

-          12 bilete de călătorie dus-întors + 12 pentru însoţitor sau asistent personal;

  • persoana adultă cu handicap accentuat:

-          6 bilete de călătorie dus-întors;

  • minorul cu handicap accentuat:

-          6 bilete de călătorie dus-întors + 6 pentru însoţitor în prezenţa minorului;

 

Potrivit prevederilor art. 2 al Hotărârii nr. 680/2007 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor de transport interurban gratuit persoanelor cu handicap: persoanele cu handicap grav şi accentuat care beneficiază de facilităţi pentru transportul interurban pe calea ferată, auto sau fluvial, atât în baza Legii 448/2006, cât şi potrivit altor prevederi legale, nu pot cumula aceste facilităţi.

Ca urmare, persoanele cu handicap pot opta pentru biletele eliberate în conformitate cu Legea nr. 448/2006 prin D.G.A.S.P.C. Hunedoara sau pentru biletele eliberate în conformitate cu Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale prin Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara, respectiv pentru biletele emise de către casele de pensii militare în cazul pensionarilor beneficiari de pensii militare. Dacă se optează pentru biletele eliberate de instituţia noastră, beneficiarii acestora trebuie să prezinte o adeverinţă de la C.J.P. Hunedoara, respectiv Casa de pensii militare plătitoare a pensiei de care beneficiază, care să ateste faptul că au renunțat la biletele pe anul în curs acordate de instituția respectivă sau că au returnat instituției respective biletele deja emise, dupa caz.

 

 

Acordarea de roviniete:

            În vederea obţinerii rovinietei, persoanele cu handicap, precum si insotitorii sau asistentii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, care beneficiază de scutire la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, vor depune o cerere împreună cu actele necesare fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau reşedinţă fie la sediul Biroului evidenţă prestaţii sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara. Dreptul la rovinieta pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav exclude dreptul insotitorului aceleiasi persoane cu handicap grav, de a beneficia de rovinieta.

În cazul în care cererea împreună cu actele necesare se depune la primării, acestea vor centraliza lunar solicitările primite în acest sens şi le vor trimite până în data de 10 a lunii următoare către C.E.P.S., care la rândul lui centralizează lunar solicitările în acest sens şi le va trimite până în data de 20 ale lunii următoare Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara, împreună cu cererea de acordare a rovinietelor.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara va elibera dovada înregistrării în baza de date a SIEGMCR (sistem informatic de emitere gestiune monitorizare şi control a rovinietei) a rovinietelor solicitate de către D.G.A.S.P.C. Hunedoara până în ultima zi lucrătoare a acelei luni. Dovada înregistrării se eliberează numai pentru documentaţiile complete şi justificate. 

Valabilitatea rovinietelor eliberate va fi de 12 luni, începând cu prima zi următoare eliberării.

Ultima actualizare în Joi, 31 Martie 2016 12:19