Biroul adopţii şi postadopţii PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Adresă:  Deva, B-dul  Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon: 0254 / 213940

Persoană de contact : FRÂNCU Nicoleta

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se realizează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

 

Servicii oferite de specialiştii biroului privind adopţia naţională:

  • identifică familiile / persoanele care doresc să adopte copiii, evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care aceştia le prezintă şi face propuneri cu privire la eliberarea atestatului de persoană/ familie aptă să adopte;
  • face demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legii nr.273 / 2004 actualizată și republicată 3 privind procedura adopţiei;
  • pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă, realizează compatibilizarea dintre copil şi familie / persoană adoptatoare prin informarea şi consilierea familiei naturale a copilului cu privire la efectele şi consecinţele adopţiei;
  • sprijină persoanele / familiile atestate ca fiind apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi copii în vederea adopţiei şi face propuneri instanţei, acordă asistenţă familiilor sau persoanelor care au primit copii în încredinţare în vederea adopţiei pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora, supraveghează aceste familii / persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, în condiţiile legii;
  • monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi pe teritoriul  unităţii administrativ-teritoriale în care funcţionează, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi, o perioadă de 2 ani;

 

ETAPELE PROCEDURII DE ADOPŢIE:

 

Procesul de adopţie începe odată cu luarea în evidenţă a copilului a cărui plan individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia internă.

Acest proces parcurge urmatoarele etape:

1.    Evaluarea conditiilor morale si materiale ale familiei/ persoanei care doreste sa adopte un copil si obţinerea atestatului ca familie / persoană aptă pentru adopție. In urma cererii scrise depuse la DGASPC din judeţul său de domiciliu de catre familia care doreşte să ia în adopţie un copil, se realizeaza evaluarea familiei care durează 90 de zile şi presupune mai multe întâlniri cu familia, precum și parcurgerea unor ședințe de pregătire pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. La finalizarea evaluării, concluziile evaluării psiho-sociale vor fi cuprinse într-un raport şi se va face o propunere cu privire la soluţionarea cererii familiei/persoanei care  va fi înaintata directorului general al DGASPC Hunedoara. În cazul unui rezultat favorabil se va elibera un atestat de persoană / familie aptă să adopte, atestat care are valabilitatea de 2 ani de la data emiterii.

Atestatul  de persoană / familie aptă să adopte nu este necesar în următoarele situaţii:

- pentru adopţia persoanei majore;

- pentru adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv.

2.    Compatibilizarea familiei adoptatoare cu copilul adoptabil. In vederea protejarii interesului superior al copilului, specialiştii serviciului analizează toate informaţiile cu privire la copil, familia adoptatoare şi familia biologică şi realizează o potrivire teoretică în urma căreia selectează familia care răspunde cel mai bine nevoilor copilului. Potrivirea practică a copilului cu familia adoptatoare se realizeaza prin vizite în scopul acomodării acestora unii cu alţii şi care are o durată diferită de la caz la caz.

3.    Incredinţarea în vederea adopţiei în care copilul este dat familiei pe o perioadă de minim 3 luni cu acordul instanţei de judecată. În această perioadă asistentul social şi psihologul vor monitoriza prin vizite periodice evoluţia copilului în familie şi acomodarea dintre aceştia.

4.    Incuviinţarea adopţiei, etapa în care dosarul copilului şi al familiei împreună cu o cerere de încuviinţare a adopţiei vor fi înaintate instanţei de judecată. În momentul în care sentinţa de încuviinţare adopţiei rămâne definitivă şi irevocabilă, familia adoptatoare poate depune actele la primăria de domiciliu pentru a obţine un nou certificat de naştere pentru copil. Odată cu încuviinţarea adopţiei filiaţia dintre copil şi părinţii săi naturali încetează.

5.    Perioada post-adopţie durează 2 ani, perioadă în care se monitorizează prin vizite trimestriale evoluţia copilului în familie, oferind şi consiliere atât părinţilor cât şi copilului.

 

D.G.A.S.P.C. Hunedoara organizează grupuri de suport pentru familie şi copiii adoptaţi în scopul sprijinirii şi consilierii familiilor şi copiilor adoptaţi atât pe întreaga perioadă a adopţiei, cât şi după finalizare şi ori de câte ori este nevoie.

 

Beneficiari:

Copiii ai căror părinţi nu-şi pot asuma responsabilitatea creşterii lor şi solicită adopţia acestora; copiii aflaţi în evidenţa serviciului adopţii pentru care s-a deschis procedura adopţiei interne respectiv persoane sau familii care au reședință obișnuită în Romania şi care solicită adopția unui copil.

 

 

Acte necesare pentru atestat familie/persoana aptă să adopte:

-          cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de familie / persoană aptă să adopte;

-          copie carte de identitate;

-          copie certificate de naştere;

-          copie certificate căsătorie;

-          copie sentinţa divorţ;

-          copie contract locuinţă;

-          certificat de cazier judiciar (şi pentru persoanele care domiciliază cu familia adoptatoare);

-           certificat / adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, privind starea de  sănătate şi eventualele boli cronice, însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;

-          adeverinţă de venit;

-           declaraţie notarială, pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul / solicitanţii nu sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu au copil/copii în sistemul de protecţie specială;

-          declaraţie notarială, pe propria răspundere, cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat depăşesc 3 luni

-          declarația soţului care nu se asociază la cererea de adopţie cu indicarea expresă a motivelor neasocierii, dacă este cazul.

 

 

 

Personalul din cadrul serviciului este constituit din:

  • jurist,
  • asistent social,
  • psiholog,
Ultima actualizare în Joi, 04 Ianuarie 2018 14:28