Serviciul monitorizare servicii sociale adulţi, persoane vârstnice, ONG și violenţă domestică PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 124

Fax:  0254/ 234384

Persoană de contact : BÎNDEA Mircea

 

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30-16.00, Vineri: 7,30- 13,30

 

Beneficiari:

  • toţi cetăţenii români, persoane adulte aflate în dificultate, cu domiciliul în România, în special persoanele cu domiciliul pe raza judeţului Hunedoara, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
  • persoanele adulte singure, persoanelor vârstnice, persoane cu handicap şi persoane aflate în nevoie cu domiciliul pe raza judeţului Hunedoara.

 

Scurt istoric al serviciului:

Prin reorganizarea Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap Hunedoara, s-a înfiinţat în anul 2003, Direcţia de Asistenţă Socială Hunedoara ca instituţie de interes judeţean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. Aceasta avea ca obiectiv principal protecţia persoanelor adulte aflate în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale precum şi acordarea drepturilor şi facilităţilor financiare corespunzătoare persoanelor încadrate într-un grad de handicap.

Până la sfârşitul anului 2004, centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte aveau personalitate juridică, fiind coordonate metodologic de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap ANPH – actuala Direcţie Generală pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap DGPPH.

Începând din anul 2005, prin reorganizarea şi modificarea legislaţiei în domeniu, acestea au fost preluate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara. În cadrul centrelor pentru persoane adulte se oferă următoarele tipuri de servicii (Acte necesare pentru internarea într-un centru rezidenţial): de îngrijire, de asistenţă socială, asistenţă medicală, consiliere, recuperare şi reintegrare socială.

Pe parcursul anilor, o parte din centre au fost modernizate, unele şi-au redus capacitatea sau au fost reorganizate.

 

 

Misiunea:

Serviciul monitorizare servicii sociale pentru adulţi, violenţă în familie asigură la nivel judeţean aplicarea legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

Atribuţii:

¨      completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în dificultate, a nevoilor şi resurselor acesteia;

¨      elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru beneficiari;

¨      verifică şi reevaluează trimestrial, şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte în dificultate pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

¨      identifică nevoile adultului instituţionalizat pentru elaborarea proiectelor, stabilirea strategiilor de aplicare şi implementarea proiectelor la nivelul centrelor;

¨      depune diligenţele necesare pentru reintegrarea / reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat;

¨      instrumentează cazurile de dezinstituţionalizare la nivelul judeţului, prin identificarea unor alternative de tip familial;

¨      colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte condiţiile de internare pentru persoanele aflate în nevoie care solicită acest lucru; internarea în centrele de asistenţă socială, locuinţele protejate pentru persoane cu handicap se face pe baza unei hotărâri emise de Comisia de Evaluare pentru persoane adulte cu handicap; depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în dificultate, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii;

¨      supervizează modul în care este asigurată securitatea şi integritatea fizică şi morală a adultului în instituţiile de tip rezidenţial si propune soluţii în cazurile cu risc;

¨      supervizează modul cum se realizează managementul centrelor de îngrijire şi a locuinţelor protejate pentru adulţi cu handicap;

¨      întocmeşte şi conduce evidenţa statistică lunară, trimestrială şi semestrială a beneficiarilor de centre;

¨      propune măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie;

¨      elaborează strategia de intervenţie cu următoarele etape: consiliere, lucru individual, lucru cu familia, studii de caz, medierea conflictelor, sensibilizarea şi implicarea comunităţii şi a factorilor de decizie;

¨      realizează demersurile necesare pentru găsirea unor forme de protecţie care să vină în interesul adultului în nevoie;

¨      respectă opinia adultului în relaţiile cu acesta, în luarea deciziilor ce-l privesc;

¨      evaluează în vederea derulării intervenţiei prin formularea şi corelarea instrumentelor de lucru;

¨      aplică instrumentul de evaluare a dizabilităţii în vigoare;

¨      urmăreşte decontarea între judeţe privind costul mediu lunar / pe persoană;

¨      elaborează propuneri care să fie incluse în strategia judeţeană de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării familiilor si persoanelor singure;

¨      acordă asistenţă, informare şi consiliere persoanei adulte în vederea integrării în comunitate;

¨      întocmeşte anchete psiho-sociale la solicitare sau din oficiu;

¨      monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea teritorială deservită; culege informaţii asupra acestora; întocmeşte o evidenţă separată, asigură accesul la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora;

¨      informează şi sprijină lucrătorii poliţiei care în cadrul activităţilor lor specifice întâlnesc situaţii de violenţă în familie

¨      identificarea situaţiilor de risc pentru părţile în conflict şi îndrumarea acestora spre servicii de specialitate;

¨      îndrumă părţilor aflate în conflict în vederea medierii;

¨      solicită informaţii cu privire la rezultate medierii;

¨      dezvoltă parteneriate, colaborează cu consiliile locale şi ONG-uri, cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale, pentru persoanele aflate în nevoi;

¨      elaborează campanii de sensibilizare şi implicare a comunităţii şi a factorilor de decizie de la nivel local;

 

Resursele umane ale serviciului:

  • şef serviciu,
  • inspectori
Ultima actualizare în Joi, 12 Aprilie 2018 11:12