Serviciul achiziţii, contractare servicii sociale, investiţii PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 110

Fax:  0254/ 234384

 

Persoană de contact : LEACH Roxana

 

 

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii:

 • Centralizează toate solicitările de produse, servicii şi lucrări transmise de către serviciile/compartimentele/centre din subordinea DGASPC şi estimează valorile acestora, în vederea stabilirii procedurilor de achiziţie ce urmează a se derula  în decursul anului;
 • Elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate de către servicii/compartimente/centre din cadrul DGASPC Hunedoara, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri, alege     procedura care urmează să fie aplicată şi estimează perioadele de aplicare a procedurilor de achiziţie;
 • Elaborează documentaţia de atribuire în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 • Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Utilizează Sistemul electronic al achiziţiilor publice – S.E.A.P în ceea ce priveşte transmiterea şi publicarea anunţurilor/invitaţiilor de participare, anunţurilor de atribuire, a documentaţiilor de atribuire, eratelor, clarificărilor şi a cumpărării directe prin catalogul electronic,  respectând cerinţele impuse de sistem;
 • Face propuneri privind constituirea comisiilor de evaluare, pentru fiecare contract/acord cadru care urmează a fi atribuit/încheiat;
 • Derulează şi finalizează proceduri de atribuire pe baza proceselor verbale şi a hotărârii de adjudecare, prin încheierea contractelor de achiziţie publică, în colaborare cu serviciile şi compartimentele de specialitate (tehnic, juridic, financiar - contabil);
 • Participă în comisiile de evaluare a ofertelor;
 • Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
 • Anticipează, identifică şi controlează dificultăţile şi riscurile asociate achiziţiilor, apărute pe parcursul procedurii de achiziţie şi se implică în derularea etapelor de soluţionare a contestaţiilor şi întocmirea rezoluţiei la contestaţia depusă, asigurarea răspunsului la eventualele solicitări de clarificări venite din partea CNSC în vederea soluţionării contestaţiei;
 • Întocmeşte şi transmite către ANRMAP raportul anual privind contractele atribuite, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent;
 • Asimilează noutăţile legislative care guvernează achiziţiile publice;
 • Informează conducerea DGASPC Hunedoara, cu privire la necesitatea încheierii de acte adiţionale la contracte, datorită situaţiilor care apar înainte de finalizarea contractelor de achiziţie publică, cu privire la necesitatea suplimentării cantităţilor de produse, servicii şi lucrări sau de prelungire a duratei contractelor;
 • Urmăreşte implementarea, derularea şi administrarea contractelor încheiate, care au fost atribuite în urma procedurilor şi a celor a căror atribuire este exceptată de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare în colaborare cu serviciile şi compartimentele de specialitate (tehnic, juridic, financiar - contabil, aprovizionare) şi sprijină rezolvarea problemelor legate de contractele încheiate, derularea acestora fiind responsabilitatea compartimentelor de specialitate;
 • Evaluează  şi propune  obiective de investiţii în vederea includerii acestora în programul de investiţii publice pe baza referatelor de specialitate întocmite de Comp. Tehnic Patrimoniu Administrativ;
 • Întocmeşte şi fundamentează lista de investiţii şi fişele de obiectiv şi realizează raportările investiţiilor către Ordonatorul principal de credite;
 • Colaborează cu serviciile şi unităţile din subordinea DGASPC în toate problemele, în limita competenţelor stabilite, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul CJH;
 • Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de contracte de colaborare şi de parteneriat cu aceştia.
Ultima actualizare în Marţi, 01 August 2017 13:49