Birou tehnic, patrimoniu PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Adresa: Deva, b-dul Iuliu Maniu, nr. 18

Telefon: 0254233341, 0254233340

Fax: 0254234384

Persoana de contact: MUREȘAN Dan Lucian

 

Atribuții: 

 • analizează si urmăreşte referatele de necesitate repartizate de conducerea DGASPC Hunedoara, în vederea soluţionării acestora în condiţii optime;
 • întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în vederea achiziţionării lor conform legislaţiei în vigoare ;
 • efectueză studiul de piaţă, întocmeşte propunerile şi angajamentele cheltuielilor corespunzătoare referatelor de necesitate şi constituie baza de date cu privire la furnizori, executanţi sau prestatori, al caror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor care urmează să se achiziţioneze;
 • elaborează şi fundamentează planul anual de reparaţii capitale, consolidări, igienizări şi reparaţii curente în corelaţie cu situaţia obiectivelor din cadrul centrelor subordonate direcţiei, care necesită modernizare, reabilitare, reparare;
 • elaborează şi fundamentează planul anual de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor care necesită service;
 • face propuneri pentru proiectul bugetului anual privind reparaţiile de orice natură, pe baza propunerilor din centre şi a constatărilor proprii, precum şi pentru buna funcţionare a centralelor termice, a instalaţiilor şi a dotărilor aferente bunei funcţionări a întregii instituţii;
 • stabileşte în conformitate cu documentaţia tehnică a instalaţiilor si utilajelor, revizii tehnice obligatorii;
 • asigură cerinţele tehnice şi funcţionale ale clădirilor,construcţiilor şi instalaţiilor din dotare, cu respectarea legislaţiei, normelor/normativelor precum şi instrucţiunilor tehnice în vigoare;
 • intervine cu promptitudine în rezolvarea situaţiilor de avarii din sistem, precum şi a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor,  în colaborare directă cu personalul din fiecare centru;
 • urmăreşte permanent modul de exploatare şi funcţionare a instalaţiilor termice,electrice si sanitare şi asigură funcţionarea lor normală;
 • execută în regie proprie prin personalul de specialitate, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente;
 • participă la întocmirea documentaţiei de atribuire necesară derulării procedurilor de achiziţie specifice compartimentului;
 • participă la derularea procedurilor de achiziţii publice pentru toate poziţiile cuprinse în lista de investiţii, conform prevederilor O.U.G. 34/2006 completată şi modificată;
 • întocmeşte, urmăreşte şi verifică documentaţia tehnică necesară pentru execuţia, recepţia şi decontarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale, consolidări, reabilitări, etc conform legislaţiei în vigoare, prin verificarea devizelor şi a situaţiilor de lucrări;
 • asigura obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor, autorizaţiilor de construire/demolare şi calificare a construcţiilor;
 • asigură păstrarea cărţii tehnice a construcţiei pentru lucrările efectuate;
 • participă în comisiile de recepţie a lucrărilor pentru obiectivele de investiţii şi lucrările de  reparaţii,  în conformitate cu dispoziţiile emise de conducerea DGASPC Hunedoara;
 • verifică situaţiile de lucrări privind reparaţiile de orice natură, atât faptic cât şi scriptic, confirmând exactitatea şi legalitatea întocmirii acestora şi pregăteşte documentele necesare onorării la plată a acestora în conformitate cu prevederile legale;
 • încheie, actualizează şi administrează contractele de utilităţi şi prestări de servicii (salubritate, deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie, verificări tehnice specifice, colectare şi transport deşeuri medicale şi periculoase, etc) pentru centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea facturilor şi avizelor emise de prestatorii de utilităţi;
 • monitorizează funcţionarea echipamentelor  informatice  în vederea asigurării necesarului de consumabile, componente şi acordare a service-ului în timp util;
 • realizează activităţi de îngrijire şi curaţenie a spaţiilor aparţinând direcţiei şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi aparţinătoare;
 • asigură paza/securitatea obiectivelor direcţiei prin personalul angajat/externalizat care are atribuţii în acest sens;
 • asigură buna gospodărire şi folosire a imobilelor, spaţiilor de lucru şi a celor aferente, precum şi a bunurilor din dotarea acestora;
 • urmăreşte respectarea şi aplicarea cerinţelor legale privind gestionarea selectivă a deşeurilor și răspunde de predarea deşeurilor colectate selectiv unui operator economic autorizat care garantează predarea acestora;
 • organizează și coordonează activitatea șoferilor și modul de exploatare și întreținere a autovehiculelor;
 • răspunde de administrarea corectă a patrimoniului, respectând prevederile legale, prin corecta întreţinere a tuturor clădirilor din cadrul direcţiei;
 • asigură urmărirea bunurilor  mobile şi imobile aflate în patrimoniul D.G.A.S.P.C.;
 • organizează activitatea de predare/preluare a patrimoniului instituţiilor  din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • colaborează cu serviciile şi unităţile din cadrul DGASPC în toate problemele, în limita competenţelor stabilite, în conformitate cu specificul activităţii serviciului şi limitele sale de competenţă precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul CJH; 
Ultima actualizare în Joi, 12 Aprilie 2018 10:35