Serviciul monitorizare, strategii, dezvoltare şi implementare proiecte, analiză statistică şi incluziune socială, relația cu autoritățile publice locale PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08
Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara
Telefon:  0254/ 233341,233340  int. 108
Fax:  0254/ 234384
Persoană de contact : SAV Gabriela
 
Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30
 
Atribuţii:
 • colectează şi centralizează informaţiile şi datele privitoare la copiii şi persoanele aflate în dificultate, la nivelul judeţului Hunedoara;
 • întreţine sistemul de monitorizare (CMTIS) şi baza de date privind cazurile instrumentate de către specialişti D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • actualizează, prelucrează, evaluează, interpretează şi raportează evidenţa statistică, la nivelul judeţului Hunedoara, privind copiii şi persoanele adulte care se află în dificultate;
 • monitorizează, analizează şi evaluează situaţia socio-economică, la nivelul judeţului, privind copiii şi persoanele adulte care se află în dificultate;
 • elaborează studii, sinteze şi prognoze cu privire la diversele aspecte ale problematicii sociale din judeţul Hunedoara;
 • întocmeşte periodic sau la cerere: rapoarte, analize şi sinteze privind situaţia copiilor, familiilor şi persoanelor aflate în dificultate în judeţul Hunedoara;
 • realizează un schimb permanent de informaţii cu alte direcţii judeţene, ANPDCA, ANPD şi cu alte autorităţi şi instituţii centrale şi locale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale;
 • elaborează proiectele de strategii anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului în judeţul Hunedoara;
 • participă la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap şi cele aflate în risc social;
 • elaborează rapoarte privind stadiul implementării strategiilor aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acestor activităţi;
 • asigură informarea permanentă cu privire la programele de interes naţional în domeniul asistenţei sociale şi alte oportunităţi de finanţare;
 • elaborează proiecte în domeniul asistenţei sociale;
 • asigură implementarea proiectelor pentru care sunt semnate contracte de finanţare;
 • menţine permanent legătura cu asistenţa tehnică a proiectelor aflate în implementare;
 • asigură monitorizarea (rapoarte, analize periodice) post-implementare a proiectelor încheiate;
 • informează permanent conducerea D.G.A.S.P.C. HD despre stadiul implementării proiectelor şi măsurile necesare pentru evitarea şi remedierea eventualelor întârzieri;
 • colaborează permanent cu serviciile D.G.A.S.P.C. HD pentru o bună derulare a proiectelor, precum şi pentru dezvoltarea de noi servicii;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de nevoile judeţului;
 • colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice din judeţ în vederea analizei situaţiilor ce apar în activitatea de protecţie a copilului şi persoanei aflate în dificultate, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a măsurilor ce pot fi propuse;
 • colaborează cu instituţiile şi / sau O.N.G. -urile partenere pentru implementarea proiectelor comune;
 • promovează şi asigură derularea proiectelor privind organizarea unor seminarii, mese rotunde pe teme de asistenţă socială;
 • asigură o documentare şi perfecţionare continuă în domenii ce fac interesul derulării proiectelor în domeniul asistenţei sociale.
 • asigură colectarea datelor cantitative şi calitative din domeniu incluziunii sociale;
 • asigura realizarea atributiilor prevazute la art. 15, Anexa 2 la H.G. 691/2015 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
Ultima actualizare în Miercuri, 24 August 2016 15:44