SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU SERVICII DE TIP FAMILIAL, PLASAMENTE, AMP - COMPARTIMENT ASISTENŢI MATERNALI PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08
Sediul :   Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 21, judeţul Hunedoara
Telefon:  0254 / 213940
Fax: 0254 / 213940
Persoană de contact : TUDOR Camelia
 
Scurt istoric:
Serviciul funcționează din anul 1997, de când s-a înființat Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, cu componenta plasamente familiale. In anul 1999 a luat ființă rețeaua de asistenți maternali profesioniști, adăugându-se astfel şi această componentă serviciului. In actuala organizare serviciul funcționează din 01.09.2008 ca un serviciu ce face parte din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C.
 
Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, in vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat in grija acestora are dreptul la protecție alternativă.
Protecţia alternativă realizată de către acest serviciu poate fi:
-       plasament la rude/familii sau alte persoane
-       plasament la asistent maternal profesionist
-       tutela
 
Servicii oferite:
-       familia/persoana de plasament, asistentul maternal profesionist şi tutorele oferă următoarele servicii: găzduire, hrană, igienă, îmbrăcăminte, socializare, educație.
-       profesioniștii din cadrul serviciului oferă: informare, consiliere, îndrumare şi suport asistenților maternali, familiilor acestora, familiilor de plasament.
 
Activităţi desfăşurate in cadrul serviciului:
-          personalul din cadrul serviciului urmăreşte conform legislației in vigoare monitorizarea, evaluarea şi reevaluarea măsurilor de protecție speciale stabilite pentru copiii separați temporar sau definitiv de familia lor;
-          la nivelul serviciului se realizează evaluarea, formarea şi propunerea de atestare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști;
-          personalul din cadrul serviciului evaluează şi persoanele / familiile / rudele la care se stabilește măsura de protecție specială – plasamentul;
-          propune Comisiei pentru Protectia Copilului sau Instanței Judecătorești instituirea măsurii de plasament (la rude/persoane/familii sau la asistent maternal profesionist) sau tutela;
-          întocmește şi reevaluează periodic planul individualizat de protecție pentru fiecare copil pentru care s-a instituit măsura plasamentului stabilind obiective in funcție de vârstă şi stare de sănătate, precum şi de situația familială a copilului;
-          monitorizează / reevaluează lunar / trimestrial copiii pentru care s-a stabilit plasamentul la asistent maternal profesionist /  rude  / persoane / alte familii in scopul urmăririi modul in care sunt integrați in familiile acestora, a evoluției acestora, precum si a modului in care le sunt respectate drepturile;
-          monitorizează periodic activitatea asistenților maternali profesioniști;
-          in funcție de situația familială a copilului se urmărește menținerea şi dezvoltarea relațiilor firești dintre copil şi părinţi prin întâlniri şi informări ale acestora;
-          pregătește integrarea sau reintegrarea copilului in familia sa naturala, intr-o familie substitutive sau după caz in familia adoptatoare.
 
Modul de funcționare al serviciului
Sesizările / cererile formulate către D.G.A.S.P.C. sunt analizate in vederea prevenirii separării copilului de familia sa. În situația in care separarea copilului de familie este inevitabilă, se desemnează un asistent social al copilului care va evalua nevoile copilului, va elabora planul individual de protecție şi va propune instituirea unei masuri de protecție.
Instituirea plasamentului copilului la o rudă / familie / altă persoană sau la un asistent maternal profesionist se face in baza unei dispoziţii emise de Directorul General al D.G.A.S.P.C. (plasament in regim de urgenţă), a hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinței civile definitive emise de Instanța de Judecată.
 
Beneficiari:
Copii in dificultate cu vârsta intre 0 – 26 ani, care prezintă una sau mai multe caracteristici:
-          părinţii sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul  drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela,
-          părinţii nu pot asigura îngrijirea copilului, din motive neimputabile acestora
-          părinții manifestă un comportament neadecvat, neglijând sau abuzând copilul,
-          părinţii manifesta dezinteres fata de copil, abandonându-l.
 
Personalul serviciului:
  • sef serviciu
  • asistenţi sociali
  • psihologi
 
 
Tutela
Tutela se instituie in situația in care ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, precum şi in cazul in care, la încetarea adopției, instanța judecătorească hotărăște ca este in interesul copilului instituirea unei tutele.
Tutela se instituie conform legii de către instanța judecătorească in a cărei circumscripție teritorială domiciliază sau a fost găsit copilul.
Pot fi tutori persoanele fizice sau soțul şi soţia împreună, care au domiciliul in Romania şi nu se află in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.
Persoana fizică sau familia care urmează a fi tutore trebuie să fie evaluată de către direcţia generală de asistenţa socială şi protecţia copilului cu privire la garanțiile morale şi condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil in îngrijire. Evaluarea se realizează de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul persoanei sau familiei, acordându-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului. Instanţa judecătorească numeşte cu prioritate ca tutore, dacă motive întemeiate nu se opun, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei copilului, in stare sa îndeplinească această sarcină.
 
Acte necesare la dosar pentru tutela
-          cerere pentru instituirea tutelei
-          copie certificate de deces al părinților sau sentința de decădere din drepturile părintești, după caz
-          copie acte de identitate copil
-          copie acte de identitate solicitanți
-          adeverință medicală copil
-          adeverință școală copil
-          adeverință medicală solicitanți
 
Plasament familial
Persoana sau familia care primește un copil in plasament trebuie să aibă domiciliul in Romania şi să fie evaluată de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la garanțiile morale şi condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil in plasament.
Pe toata durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia care îl are in îngrijire.
 
Acte necesare la dosar pentru plasament familial
-          cerere pentru instituirea plasamentului
-          copie acte de identitate copil
-          copie acte de identitate solicitanți
-          copie acte identitate părinți
-          copie act de spațiu solicitanți
-          adeverință medicală copil
-          adeverinţă scoală copil
-          adeverință medicală solicitanți
-          cazier juridic solicitanți
-          adeverință de venit solicitanți şi părinţi
-          declarația copilului care a împlinit 10 ani cu privire la acordul/dezacordul de a fi luat in plasament
-          declarația părinților cu privire la acordul/dezacordul de a da copilul in plasament
-          ancheta socială de la primaria de domiciliu a solicitanților
-          ancheta socială de la primaria de domiciliu a părinţilor
-          planul de servicii realizat de către primărie
 
 
Plasament la asistent maternal profesionist
Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestată in condițiile legii care asigură la domiciliul său creșterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește in plasament.
Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
-    au capacitate deplină de exercițiu;
-  prin comportamentul lor in societate, starea sănătății si profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea si educarea copiilor săi;
-    au in folosință o locuință care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educație şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți in plasament;
-     au urmat cursurile de formare profesională.
 
Acte necesare la dosarul asistentului maternal
-          cerere pentru a deveni asistent maternal profesionist
-          curriculum vitae al solicitantului
-          copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului;
-          o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
-          adeverințe medicale care sa ateste starea de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care locuiește;
-          cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte;
-          copie după actul de spaţiu.
 
Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de 3 ani. Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioada de valabilitate a atestatului.
Ultima actualizare în Marţi, 14 Februarie 2017 10:28