Serviciul managementul calităţii serviciilor sociale de tip rezidențial pentru copii şi relaţia cu ONG PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08
Adresa: Deva, B-dul  Iuliu Maniu, nr. 18, judeţul Hunedoara
Tel:  0254/233340, 233341 int. 109, 124
Fax: 0254/234384
Persoană de contact : SAV CRISTINA 
Misiunea serviciului managementul calităţii serviciilor sociale copii – relaţia cu O.N.G. este de a asigura accesul copiilor, pentru o perioadă determinată de timp, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea (re)integrării familiale şi socio-profesionale.
 
Serviciul are următoarele atribuţii principale:
 • monitorizează, coordonează şi controlează protecţia copilului în sistem rezidenţial în centrele de plasament, apartamente de tip familial, case de tip familial;
 • monitorizează, coordonează şi controlează activitatea în centrele de zi;
 • elaborează împreună cu şefii centrelor de plasament proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea  sistemului de protecţie a copilului în sistem rezidenţial;
 • investighează şi prezintă Comisiei pentru Protecţia Copilului si Instanţei datele necesare reevaluării periodice a măsurilor de protecţie luate pentru copiii instituţionalizaţi;
 • controlează modul cum sunt respectate drepturile copilului în centrele de plasament, apartamente de tip familial, case de tip familial si centre de zi;
 • acordă  asistenţă  şi  sprijin  părinţilor  copilului  instituţionalizat   pentru  a  pregăti revenirea acestuia în mediul său familial, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul primăriilor locale;
 • asigură   efectuarea  demersurilor  legale  necesare  înregistrării tardive a naşterii  copiilor lipsiţi de identitate, aflaţi în centrele de plasament;
 • colaborează cu autorităţile  administraţiei  publice locale şi  alţi factori în vederea asigurării locurilor de  muncă pentru copiii din  clasele terminale, precum şi a condiţiilor de locuit;
 • urmăreşte înscrierea copiilor instituţionalizaţi la un medic de familie, în vederea asigurării asistenţei medicale necesare;
 • urmăreşte întocmirea planului individualizat de protecţie pentru fiecare copil aflat cu măsură de protecţie in serviciile rezidenţiale si a celor din centrele de zi;
 • urmăreşte întocmirea documentaţiei pentru acreditarea şi licenţierea serviciilor rezidenţiale (centre de plasament, apartamente de tip familial, case de tip familial) si a serviciilor de zi,
 • evaluarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii O.N.G.-urilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei copilului pe teritoriul judeţului;
 • monitorizarea, coordonarea şi controlul respectării drepturilor copilului în centrele rezidenţiale, centre de zi aparţinând O.N.G.-urilor, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Hunedoara.
 
Componenta managementul calităţii serviciilor sociale copii
 
Beneficiarii serviciilor de tip rezidenţial sunt  copii aflaţi în dificultate sau copii cu nevoi speciale (dizabilităţi) separaţi temporar sau definitiv de părinţi.
Plasamentul copiilor / tinerilor în cadrul serviciilor de tip rezidenţial se face în baza hotărârilor emise de către Comisia pentru Protecţia Copilului sau a sentinţelor civile emise de către instanţă.
In urma sesizărilor, a autosesizărilor sau a cererilor primite, se efectuează, de către serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu sau de către serviciile subordonate D.G.A.S.P.C., o evaluare iniţială a situaţiei copilului şi a familiei la domiciliul acestuia, se întocmeşte dosarul social al copilului şi, în funcţie de actele conţinute în dosar, se înaintează instanţei sau Comisiei pentru Protecţia Copilului, care stabileşte o măsură de protecţie specială.
 
Dosarul social al copilului cuprinde următoarele acte:
 •  raport de evaluare,
 • plan individualizat de protecţie, cu componentele planurile de intervenţie specializată
 • plan de servicii,
 • anchetă socială la familia naturală,
 • cerere sau declaraţie pentru solicitarea instituirii unei măsuri de protecţie specială a părinţilor şi a copilului cu vârstă de peste 10 ani,
 • copie după certificatul de naştere sau CI al copilului,
 • copie după BI / CI al părinţilor,
 • adeverinţă medicală a copilului,
 • adeverinţă şcolară (dacă e cazul). 
Componenta coordonare ONG-uri
 
Beneficiarii serviciilor de tip rezidenţial oferite de O.N.G.-uri sunt  copii aflaţi în dificultate separaţi temporar sau definitiv de părinţi pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială-plasament de către C.P.C sau instanţele de judecată.
 
Metodologie de lucru
In urma sesizărilor, a autosesizărilor sau a cererilor primite, se efectuează, de către serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu sau de către serviciile subordonate D.G.A.S.P.C. Hunedoara, împreună cu personalul de specialitate al fundaţiei / asociaţiei o evaluare iniţială a situaţiei copilului şi a familiei la domiciliul acestuia, se întocmeşte dosarul copilului şi, în funcţie de evaluări, acesta se înaintează cu propuneri  instanţei de judecată sau Comisiei pentru Protecţia Copilului, care stabileşte o măsură de protecţie specială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272 / 2004.
 
Dosarul  copilului ce urmează a fi plasat la un serviciu al O.N.G.-ului cuprinde următoarele acte:
 • sesizare
 • raport de evaluare iniţial şi final,
 • raport pentru stabilirea unei măsuri de protecţie specială la O.N.G – uri;
 • compatibilizarea copilului cu O.N.G.- ul;
 • acordul de plasament al O.N.G.- ului
 • plan individualizat de protecţie,
 • plan de servicii,
 • anchetă socială la familia naturală,
 • cerere sau declaraţie pentru solicitarea instituirii unei măsuri de protecţie specială a părinţilor şi a copilului cu vârstă de peste 10 ani,
 • copie după certificatul de naştere sau CI al copilului,
 • copie după BI / CI al părinţilor,
 • adeverinţă medicală a copilului,
 • adeverinţă şcolară (dacă e cazul),
 • contractul încheiat între O.N.G. şi beneficiar, familia naturală în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor sociale.
 
In cadrul serviciilor de tip rezidenţial se oferă următoarele servicii:
 • asigurarea protecţiei în baza unui plan individualizat de protecţie în funcţie de nevoile identificate şi a programelor de intervenţie specifică adaptate evoluţiei sale ulterioare; furnizarea serviciilor se face în baza unor contracte cu familia;
 • asigurarea unor condiţii de locuit de bună calitate şi asemănătoare mediului familial,
 • asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asigurarea necesarului de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asigurarea de servicii de sănătate şi prevenire a îmbolnăvirilor;
 • asigurarea serviciilor de educaţie non formală şi informală;
 • încurajarea şi sprijinirea copiilor şi tinerilor prin participarea la activităţi din cadrul serviciului şi asumarea responsabilităţilor conform dezvoltării şi gradului de maturitate al fiecăruia;
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă ale copiilor / tinerilor şi pregătirea pentru integrarea familială şi socio-profesională;
 • menţinerea legăturilor cu familia, rude şi alte persoane importante sau apropiate de copil;
 • promovarea şi aplicarea măsurilor de protejare a copiilor împotriva oricăror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
 • asigurarea dreptului la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate copiilor şi tinerilor;
 • asigurarea condiţiilor de petrecere a timpului liber, de recreere, socializare, organizarea evenimentelor importante din viaţa fiecărui copil;
 • participarea copiilor / tinerilor la viaţa socială a comunităţii;
 • implicarea membrilor comunităţii în viaţa copiilor / tinerilor;
Personalul Serviciului este format din:
 • şef serviciu
 • asistenţi sociali
Ultima actualizare în Marţi, 14 Februarie 2017 10:27