Serviciul Evaluare Complexă a copilului PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08
Adresa: Deva, Str. Gh. Bariţiu, nr. 21, judeţul Hunedoara
Tel:  0254 / 216840
Fax: 0254 / 213940
Persoană de contact : TURCANU Delia
 
Serviciul de Evaluare Complexă a fost înfiinţat ca urmare a Hotărârii Guvernului României  nr. 1025 / 2001 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului.
 
Atribuţiile principale ale Serviciului de Evaluare Complexă sunt:
 • întocmește dosarul medical pentru copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socioşcolară, care necesită încadrarea într-un grad de handicap, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap ;
 • în situaţii excepţionale efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi, şi propune Comisiei încadrarea copilului într-un grad de handicap; aceste propuneri se fac în baza raportului de evaluare complexă şi prin aplicarea criteriilor de încadrare într-un grad de handicap;
 • întocmeşte, în condiţiile legii, planul individualizat de protecţie pentru copilul cu dizabilităţi;
 • urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a planului individualizat de protecţie, aprobat de Comisie;
 • efectuează reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap. La cererea de reevaluare se anexează documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;
Serviciul de Evaluare Complexă asigură evaluarea iniţială şi reevaluarea copiilor cu dizabilităţi în vederea încadrării acestora într-o categorie de persoane cu handicap. Copiii cu dizabilităţi sunt evaluaţi din  punct de vedere socio-psiho-medical de o echipă formată din medici specialişti, dar se ţine cont şi de posibilităţile de includere socială a acestora, nu numai de criteriile medicale la stabilirea gradului de către CPC.
 
Evaluarea copiilor se realizează la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal după cum urmează:
- stabilirea gradului de handicap se realizează anual sau în cazul în care se  schimbă ceva în situaţia copilului;
 
Acte necesare pentru întocmirea dosarului copilului:
1)    copie acte de identitate copil (certificat naştere, B.I./C.I.);
2)    copie acte de identitate părinţi: B.I./C.I.;
3)    bilet de trimitere/scrisoare medicala de la medicul specialist sau orice alt act medical care atestă diagnosticul copilului (bilete de ieșire din spital, radiografii, etc.)
4)    ancheta socială întocmită de asistentul social din primăria de domiciliu;
5)    fişa medicală sintetică completată de către medicul de familie sau în cazuri excepţionale de medicul serviciului;
6)    fişa privind traseul educaţional întocmită de către profesioniştii şcolii pe care o frecventează copilul.
7)    fisa de evaluare psihologica completata de către psihologul şcolii
8)    cerere din partea părintelui / reprezentantului legal al copilului pentru încadrarea in grad de handicap şi/sau orientare școlară
 
În cadrul serviciului se realizează:
 • fişa de evaluare psihologică,  atunci  când nu este completată de către  psihologul şcolii;
 • fişa de informare iniţială;
 • fişa de înregistrare;
 • raportul de evaluare complexă cu propunerea echipei multidisciplinare de încadrare în grad către Comisia pentru Protecţia Copilului;
 • planul de recuperare;
 • contractul cu familia.

Personalul Serviciului de Evaluare Complexă este format din:
 • şef  serviciu
 • medic specialist pediatru
 • psiholog
 • psihopedagog
 • asistent social
 • referent
Ultima actualizare în Marţi, 14 Februarie 2017 10:33